Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8704
Title: Bevorderen van Interdisciplinaire Kennisconstructie bij Computer Ondersteund Collaboratief Conceptmappen
Authors: De Weerd, Jacob
Keywords: Collaborative concept mapping
collaborative knowledge construction
interdisciplinary knowledge integration
common ground
social modes of knowledge co-construction
epistemic dimension of knowledge co-construction
Issue Date: 7-Nov-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Voor robuuste oplossingen van hedendaagse socio-economische problemen is veelal kennisintegratie vanuit meerdere disciplines nodig. Sommige scholen hebben hierop ingespeeld met collaboratieve kennisconstructie (CKC) ter bevordering van kennisintegratie in multiple disciplinaire teams. Collaboratief conceptmappen (CCM) kan daarbij een hulpmiddel zijn om impasses op het gebied van coördinatie, communicatie en interactie te doorbreken. Een belangrijke vraag is of, voorafgaand aan CCM, een individuele voorbereidingsfase moet worden ingebouwd. Sommige onderzoekers pleiten hiervoor omdat teamleden dan beter inzicht krijgen in eigen kennis en beperkingen, waardoor ze meer gaan openstaan voor onderhandelen en beter in staat zijn tot gerichte onderhandelingen. Anderen zijn hier tegen omdat men elkaar dan minder kan helpen en de kans op fragmentarisch denken en defensief gedrag groter wordt. Omdat de meningen zijn verdeeld en omdat nog geen systematisch onderzoek is gedaan bij multiple disciplinaire groepen, is dit onderzoek gericht op het effect van wel- of geen individuele voorbereidingsfase op interdisciplinaire CKC. Het doel was na te gaan in hoeverre een individuele voorbereidingsfase voorafgaand aan collaboratief werken, een positieve bijdrage kan leveren aan interdisciplinaire CKC met behulp van CCM. In totaal hebben 42 derde jaar HBO studenten, verdeeld over twee minors en acht groepen, deelgenomen aan een quasi-experimenteel praktijkonderzoek. De acht groepen waren al eerder dan het onderzoek samengesteld op basis van diversiteit in opleidingsachtergrond. Tijdens het onderzoek zijn de groepen willekeurig toegewezen aan de experimentele conditie met individuele voorbereidingsfase (MIV) of zonder individuele voorbereidingsfase (ZIV). Alle groepen hebben gewerkt aan een gezamenlijke taak met behulp van CCM. De studenten in de MIV conditie kregen eerst de tijd om individueel de taak te overdenken en een eigen conceptmap te maken, voordat ze gezamenlijk aan het werk gingen. De ZIV groepen zijn gelijk begonnen met CCM. Om het effect van wel- of geen individuele voorbereiding te meten, is de kwaliteit van het interdisciplinaire kennisconstructieproces gemeten met behulp van coderingsschema’s voor de epistemologische- en de sociale dimensie. Daarnaast is de mate van interdisciplinaire kennisintegratie beoordeeld met een scoringsschema voor de omvang, variatie en structuur van de gezamenlijke conceptmappen. De resultaten ten aanzien van de sociale- en epistemologische dimensie van het CKC proces lieten zien dat de MIV groepen meer betrokken waren en dat ze meer op elkaars bijdragen ingingen dan de ZIV groepen. Hierdoor hadden de MIV groepen meer relevante en -diepgaande discussies dan de ZIV groepen. Wat betreft de conceptmappen hebben de MIV groepen hoger gescoord op alle scoringsvariabelen, waarbij met name het aantal soorten dwarsverbanden binnen de conceptmappen van de MIV groepen significant hoger was. De algemene bevindingen suggereren dat het inbouwen van een voorbereidingsfase een positief effect kan hebben op het proces van interdisciplinaire kennisconstructie met behulp van CCM. Het biedt een individuele ruimte om te reflecteren, te interpreteren, voorkennis te activeren en gedachten te organiseren. Hierdoor hebben de MIV groepen elkaar wellicht beter(e) input kunnen geven tijdens gezamenlijke discussies en is de kwaliteit van het onderhandelingsproces verbeterd. Dit heeft mogelijk een goede basis gelegd voor interdisciplinaire kennisconstructie en bijgedragen aan een hogere mate van interdisciplinaire kennisintegratie binnen de conceptmappen van de MIV groepen. Er is echter wel vervolgonderzoek in verschillende leeromgevingen nodig om met meer zekerheid vast te stellen of het inbouwen van een individuele voorbereidingsfase, voorafgaand aan gezamenlijk werken, een rol kan spelen bij het vergroten van de kwaliteit van interdisciplinaire collaboratieve kennisconstructie.
Description: de Weerd, J. (2017). Bevorderen van Interdisciplinaire Kennisconstructie bij Computer Ondersteund Collaboratief Conceptmappen. November, 7, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8704
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJ de Weerd-0712017.pdf12.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.