Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8708
Title: Zit Niet Zo Stil De Invloed van de Fysieke Houding van Basisschoolleerlingen op Executieve Vaardigheden en Schoolprestaties.
Authors: Van Helden - Heijs, Judith
Keywords: executieve functies
schoolprestaties
fysieke houding
basisonderwijs.
Issue Date: 17-Jul-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar zitten gemiddeld 7,3 uur per dag. Een groot gedeelte van deze uren wordt op school ingevuld. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat veelvuldig sedentair gedrag gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daar komt bij dat fysieke activiteit gedurende een les of tussen twee lessen in, een positief effect lijkt te hebben op executief functioneren en schoolprestaties. Staan is een vorm van fysieke activiteit die in het basisonderwijs nauwelijks onderzocht is. Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat de invloed van de fysieke houding (staan of zitten) van basisschoolleerlingen is op executieve functies en schoolprestaties. In onderhavig onderzoek participeren leerlingen (n = 50) van een Nederlandse basisschool. Zij zitten in groep 6 en 7. Alle participanten hebben zittend een viertal tests gemaakt waarmee het executief functioneren gemeten is. Inhibitie is gemeten met de d2-test (Brickenkamp & Oosterveld, 2007), het werkgeheugen (updating) is gemeten met de Digit Span Test forwards en backwards (Wechsler, 2003) en mentale flexibiliteit (shifting) is gemeten met de Symbol Digit Modalities Test (Smith, 2010). Om schoolprestaties te meten is vervolgens de Tempo Toets Rekenen afgenomen (De Vos, 1992). Hierna zijn de participanten at random in een zittende of staande conditie geplaatst en is er een rekenles aangeboden uit de methode Wizwijs (Van Groenestijn, Aartsen, & Van Herpen, 2009). Daarna zijn bovengenoemde tests nogmaals afgenomen. Door middel van een ANOVA repeated measures analyse is vervolgens gecontroleerd in hoeverre de fysieke houding van leerlingen van invloed is op de resultaten. Hierbij zijn leeftijd en geslacht meegenomen als covariaat. Uit de resultaten van deze analyse blijkt dat er geen significant effect is gevonden van staan op inhibitie, werkgeheugen (updating), mentale flexibiliteit (shifting) en schoolprestaties. Het lijkt daarmee voor het executief functioneren en de schoolprestaties niet uit te maken of een leerling zit of staat tijdens de les.
Description: Van Helden-Heijs, J. (2017). Zit Niet Zo Stil De Invloed van de Fysieke Houding van Basisschoolleerlingen op Executieve Vaardigheden en Schoolprestaties. Juli, 17, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8708
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJvanHelden-Heijs-17072017.pdf513.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.