Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8711
Title: Ontwikkeling en Invloed van de Applicaties All-together Knowledge en All-together Knowledge and Dialogue op de Interlevensbeschouwelijke Tolerantie van Leerlingen uit de Derde Graad Basisonderwijs.
Authors: De Nutte, Helmut
Issue Date: 31-Jul-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Sinds het begin van het schooljaar 2013-2014 werd er een gezamenlijk onderdeel toegevoegd dat betrekking heeft op alle leerplannen van de levensbeschouwelijke vakken in Vlaanderen: de interlevensbeschouwelijke competenties (ILC). De betrokken inspecties willen via studiedagen het ontwikkelen van relevant lesmateriaal stimuleren en roepen op om dit te delen via digitale platformen. Gedurende dit onderzoek zullen twee mobiele applicaties ontworpen en getest worden die een interactieve leerroute doorheen het centrum van Gent ondersteunen: (1) All-together Knowledge en (2) All-together Knowledge and Dialogue. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan in welke mate de applicaties ‘All-together Knowledge’ en ‘All-together Knowledge and Dialogue’ een invloed hebben op de interlevensbeschouwelijke verdraagzaamheid tussen lerenden van verschillende levensbeschouwingen in de derde graad basisonderwijs. Bij dit praktijkgericht experiment werden 180 leerlingen tussen de 11 en 12 jaar geselecteerd uit drie Gemeenschapsscholen behorend tot Scholengroep 20 (Zuid-Oost-Vlaanderen) en vervolgens onderverdeeld in drie condities: (1) All-together Knowledge (n = 60), (2) All-together Knowledge and Dialogue (n = 60) en de controlegroep (n = 60). De interventies bestonden uit het deelnemen aan een interlevensbeschouwelijke wandeling die ondersteund wordt door de applicatie All-together Knowledge of de applicatie All-together Knowledge and Dialogue. De interventie is bij All-together Knowledge and Dialogue niet afgelopen na één lesdag aangezien de leerlingen hierbij nog toegang hebben tot de chatfunctie om verder te discussiëren over morele onderwerpen. De interlevensbeschouwelijke tolerantie van de participanten wordt drie keer (voormeting, nameting en follow-up) gemeten door middel van de Interreligious Sensitivity Scale (IRRSS). IRRSS bestaat uit vijf subschalen, waaronder: (1) denial, (2) defense, (3) minimization, (4) acceptance en (5) adaptation. Uit de resultaten blijkt dat zowel de applicatie All-together Knowledge als de applicatie All-Together Knowledge and Dialogue een positief effect hebben ten opzichte van de interlevensbeschouwelijke tolerantie van de leerlingen. Verschillen op basis van de verschilscores tussen de voor-en nameting van deze twee experimentele condities bleken niet significant te zijn. Wanneer echter gekeken werd naar de resultaten van de herhaalde metingen blijkt dat de interlevensbeschouwelijke tolerantie binnen de conditie All-together Knowledge and Dialogue verder toeneemt gedurende vier weken na de interventie (follow-up meting). Binnen de conditie All-Together Knowledge is er sprake van een afname wat betreft de interlevensbeschouwelijke tolerantie tussen de nameting en de follow-up meting. Voor de variabelen sekse en levensbeschouwing werden er geen significante verschillen gevonden binnen beide condities. Uit de resultaten kunnen we concluderen dat beide applicaties gunstige effecten hebben wat betreft de interlevensbeschouwelijke tolerantie van de leerlingen. Wanneer gekeken wordt naar een langere periode bleek dat de applicatie All-together Knowledge and Dialogue waarbij de leerlingen na de interventie kunnen blijven discussiëren over levensbeschouwelijke stellingen effectiever is dan de applicatie All-together Knowledge die enkel gericht is op kennisuitwisseling.
Description: De Nutte, H. (2017). Ontwikkeling en Invloed van de Applicaties All-together Knowledge en All-together Knowledge and Dialogue op de Interlevensbeschouwelijke Tolerantie van Leerlingen uit de Derde Graad Basisonderwijs. Juli, 31, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8711
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWHdeNutte-3107-2017.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.