Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8712
Title: De relatie tussen self-efficacy en geïdentificeerde regulatie tot de deelname aan leeractiviteiten op de werkplek door leerkrachten in het primair onderwijs.
Authors: Zuininga, Katrien
Keywords: self-efficacy
geïdentificeerde regulatie
leeractiviteiten op de werkplek
Issue Date: 31-Jul-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Om in te spelen op allerlei verschillende ontwikkelingen in het onderwijs, is het nodig dat leerkrachten op de juiste manier kunnen handelen. Hiervoor is het opdoen van kennis en vaardigheden, het professioneel leren, belangrijk. Voor leerkrachten in het primair onderwijs vindt het leren, na het behalen van een diploma, met name plaats op de werkplek. Het doel van dit onderzoek was om het professionaliseren van leerkrachten in het primair onderwijs in kaart te brengen. Er is onderzocht in hoeverre leerkrachten deelnemen aan verschillende formele en informele leeractiviteiten op de werkplek. Hierbij werd specifiek gekeken naar de rol van twee aspecten: self-efficacy en geïdentificeerde regulatie. Er is een vragenlijst afgenomen bij leerkrachten van verschillende scholen in het primair onderwijs. Er zijn 520 leerkrachten digitaal benaderd, variërend in een leeftijd tussen de 21 en 65 jaar. In totaal hebben 124 leerkrachten de vragenlijst ingevuld (N=124). De samenhang tussen de schalen self-efficacy, geïdentificeerde regulatie en deelname aan leeractiviteiten op de werkplek werd onderzocht met behulp van verschillende lineaire regressieanalyses. Self-efficacy van leerkrachten is gemeten door de OSTES (Tschannen-Moran & Hoy, 2001). Voor het vaststellen van de motivatie voor professionaliseringsactiviteiten werd de Schoolse Zelfregulatielijst (Vansteenkiste et al. 2009) gebruikt en voor het meten van de deelname aan leeractiviteiten op de werkplek wordt gebruik gemaakt van de TPD@Work scale (Evers, Kreijns, & Van der Heijden, 2016). De relatie tussen self-efficacy en geïdentificeerde regulatie voor professioneel leren werd in dit onderzoek bevestigd. Er werd een zwak positieve samenhang gevonden tussen deze variabelen. Beide variabelen hadden tevens een positieve samenhang met de deelname aan leeractiviteiten op de werkplek. Het onderzoek toonde verder aan dat leerkrachten in het primair onderwijs met name autonoom gemotiveerd zijn. In de verschillende typen leeractiviteiten zijn kleine verschillen gebleken in de mate van deelname. Tussen de verschillende motivatievormen en verschillende leeractiviteiten werden duidelijk verschillen zichtbaar. Het hebben van geïdentificeerde regulatie leek niet voldoende om optimaal deel te nemen aan de verschillende vormen van leeractiviteiten op de werkplek. Bij leerkrachten met een intrinsieke motivatie en een hoge self-efficacy was dit wel het geval. Zij namen deel aan verschillende vormen van leeractiviteiten op de werkplek.
Description: Zuininga, K. (2017). The Relationship between Teachers Self-Efficacy and Introjected Regulation to Elementary School Teachers’ Professional Development at Work. Juli, 31, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8712
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWKZuininga-31072017.pdf211.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.