Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8713
Title: Het effect van gefocuste en niet-gefocuste geschreven correctieve feedback bij kinderen uit de bovenbouw van de basisschool.
Authors: Hulsebos, Erna
Keywords: feedback
gefocuste feedback
niet-gefocuste feedback
geschreven correctieve feedback
foutencorrectie
Issue Date: 31-Jul-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Samenvatting Docenten besteden een groot gedeelte van hun werkzaamheden aan het corrigeren van het werk van hun leerlingen. In de literatuur wordt dit correctieve feedback (CF) genoemd. Er zijn verschillende soorten correctieve feedback, waaronder gefocuste geschreven CF en niet-gefocuste geschreven CF. In de literatuur is veel onderzoek gedaan naar gefocuste CF met meestal een positief leereffect. Er is minder bekend over niet-gefocuste CF. De beperkte onderzoeken tonen ook een positief leereffect aan. Opvallend is dat er veel onderzoek naar CF gedaan is op scholen voor tweedetaalonderwijs (L2 onderwijs), maar nauwelijks op basisscholen. Er is weinig bekend over welke aanpak van CF het meeste leereffect oplevert bij kinderen van de bovenbouw van de basisschool. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan welke manier van geschreven CF het beste aansluit bij kinderen van de bovenbouw van de basisschool voor een optimaal leereffect. Dit onderzoek concentreert zich op de geschreven gefocuste en niet-gefocuste CF met als focus het voltooid deelwoord. Het onderzoek is uitgevoerd over 137 kinderen uit groep 8 van verschillende basisscholen in Deventer. Er is sprake van een selectieve steekproef. Het onderzoek vond plaats in bestaande groepen, waarbij de docent heeft aangegeven mee te willen doen aan het onderzoek. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een experimentele opzet met twee experimentele groepen (gefocuste en niet-gefocuste geschreven CF) en een controlegroep (geen feedback). Voor het onderzoek zijn kwantitatieve data verzameld, waarvoor twee soorten zelfgeconstrueerde meetinstrumenten gebruikt zijn: toetsen over het voltooid deelwoord voor een voortest, een natest en een verlate natest en een interventieopdracht met de verschillende typen feedback, waarbij een verhaal geschreven werd in de voltooide tijd. Deze interventieopdracht werd tweemaal uitgevoerd door de kinderen en vond plaats tussen de voor- en natesten. De kinderen kregen afhankelijk van de conditie feedback op de interventieopdracht. De analyses toonden aan dat de verschillen in resultaten van de testen niet toegeschreven kunnen worden aan het type van geschreven CF. Daarnaast laten de analyses zien dat de verschillen in resultaten van de testen op zowel korte als lange termijn niet toegeschreven kunnen worden aan de manier waarop geschreven CF wordt gegeven op de interventieopdrachten. Tot slot gaven de resultaten aan dat het soort feedback geen invloed heeft op de gemiddelde scores van de testen over een bepaalde periode; wel nam bij alle leerlingen de schrijfvaardigheid voor het voltooid deelwoord in de loop van de tijd toe. Een reden kan geweest zijn dat er te weinig onderscheid was tussen de experimentele groepen en de controlegroep enerzijds en tussen de gefocuste- en niet-gefocuste groep anderzijds. Daarnaast kan het onder de aandacht brengen van een leeritem (het voltooid deelwoord) ervoor gezorgd hebben dat alle condities vooruit zijn gegaan na de voortest.
Description: Hulsebos, E. (2017). Het effect van gefocuste en niet-gefocuste geschreven correctieve feedback bij kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Juli, 31, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8713
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWEHulsebos-31072017.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.