Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8714
Title: Transformationeel Leiderschap voor een Loopbaangerichte Leeromgeving: Kwalitatief Onderzoek naar de Samenhang tussen Transformationeel Leiderschap en een Onderwijsvernieuwing in het Middelbaar Beroepsonderwijs.
Authors: Overkleeft - van Andel, Manon
Keywords: Transformationeel leiderschap
onderwijsvernieuwing; loopbaangerichte leeromgeving; middelbaar beroepsonderwijs
Transformationeel leiderschap; onderwijsvernieuwing; loopbaangerichte leeromgeving; middelbaar beroepsonderwijs
Transformationeel leiderschap; onderwijsvernieuwing; loopbaangerichte leeromgeving; middelbaar beroepsonderwijs
Issue Date: 17-Aug-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De ontwikkeling van loopbaancompetenties lijkt noodzakelijk om studenten voor te bereiden op een veranderlijke arbeidsmarkt, maar een loopbaangerichte leeromgeving blijkt voor onderwijsinstellingen lastig te realiseren. Docenten geven aan het gesprek met de student over de (levens)loopbaan moeilijk te vinden; in plaats van de dialoog, staat de informatieoverdracht centraal. Het stimuleringsproject ‘Loopbaanoriëntatie en –begeleiding in het middelbaar beroepsonderwijs’ spoort mbo-instellingen aan een loopbaangerichte leeromgeving te ontwikkelen. Het stimuleringsproject kan worden beschouwd als de initiator van een onderwijsvernieuwing welke een andere zienswijze op leren vraagt; een cultuurverandering. Voor een succesvolle cultuurverandering zijn gemotiveerde en betrokken docenten voorwaarde. Om een cultuurverandering succesvol te laten verlopen, is het van belang dat docenten gemotiveerd en betrokken te zijn. Transformationeel leiderschap kan innovatie en veranderingsprocessen ondersteunen door motivatie en betrokkenheid van docenten te vergroten. Met dit onderzoek wordt beoogd aanbevelingen te doen die de verdere invoering van een loopbaangerichte leeromgeving in mbo-instellingen kan versterken en bij te dragen aan wetenschappelijk inzicht in de samenhang tussen transformationeel leiderschap en het realiseren van een onderwijsvernieuwing Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatief interpretivistisch onderzoeksdesign waarbij de ervaringen van docenten met transformationeel leiderschap en een loopbaangerichte leeromgeving het uitgangspunt vormen. Onder 50 docenten die deelnamen aan semigestructureerde interviews in het kader van een promotieonderzoek naar de effecten van het stimuleringsproject LOB, is er een aselecte steekproeftrekking gedaan van 15 interviews, afgenomen in 2016. Op basis van het theoretisch kader en een a priori codeboom is de data in verschillende rondes, gecodeerd. Generalisatie van de resultaten is op basis van deze steekproef slechts in beperkte mate mogelijk. Resultaten uit dit onderzoek laten zien dat slechts een van de drie transformationele leiderschapsdimensie voorkwam, namelijk visie. De ‘gezamenlijke visie’ is een voorwaardelijk stimulerende factor voor het laten slagen van de onderwijsvernieuwing ‘LOB in het mbo’. Indien de visie gezamenlijk is vormgegeven, werden meerdere kenmerken van een loopbaangerichte leeromgeving in de leeromgeving van de studenten ervaren. De gezamenlijke visie door formele leiders werd enkel door schoolcoaches, die extra getraind zijn om docenten en docententeams ondersteunen bij ontwikkeling van visie en beleid, ervaren. Tevens geven de schoolcoaches aan zelf transformationele leiderschapsdimensies te vervullen en meerdere kenmerken van een loopbaangerichte leeromgeving te ervaren. Eén docent en een schoolcoach vormen een uitzondering; zij hebben geen gezamenlijke visie ervaren bij de formele leidinggevende, maar wel zelf de gezamenlijke visie hebben geïnitieerd. De belangrijkste conclusie: een gezamenlijke visie, geïnitieerd door de formele schoolleider, schoolcoach of docent, hangt samen met het ervaren van meerdere kenmerken van een loopbaangerichte leeromgeving. Transformationeel leiderschap, breder opgevat dan louter de formele leiderschapspositie, biedt wellicht meer stimulansen voor onderwijsinnovatie. Nader onderzoek vanuit dit sociaal perspectief wordt aanbevolen. Om de invoering van LOB in het mbo te versterken is de gezamenlijke met docenten vormgegeven visie, waarbij randvoorwaarden als prioritering en facilitering in acht worden genomen, essentieel.
Description: Overkleeft - van Andel, M. (2017). Transformationeel Leiderschap voor een Loopbaangerichte Leeromgeving: Kwalitatief Onderzoek naar de Samenhang tussen Transformationeel Leiderschap en een Onderwijsvernieuwing in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Augustus, 17, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8714
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMOverkleeft-vanAndel-17082017.pdf281.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.