Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8721
Title: Innovatieve Leerkrachten en de Invloed van hun Sociale Netwerk op hun Motivatie om de eigen Onderwijspraktijk te Vernieuwen Een Exploratief Onderzoek.
Authors: Van Buuren, Monique
Keywords: innovatief gedrag
leerkrachten
onderwijs
sociaal netwerk
sociale interacties
motivatie
Issue Date: 24-Aug-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Om tegemoet te komen aan technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen spelen innovatieve leerkrachten een belangrijke rol bij het verbeterings- en vernieuwingsproces van het onderwijs. Een inspirerend en ondersteunend professioneel sociaal netwerk van collega’s, leidinggevenden en externe onderzoekers is voor deze innovatieve leerkrachten een belangrijke bron van ondersteuning. Naar de aard van de interacties tussen innovatieve leerkrachten en de actoren in hun professioneel sociale netwerk is echter nog weinig onderzoek gedaan. Doel van dit onderzoek is om de invloed van het professionele sociale netwerk van innovatieve leerkrachten te exploreren. Welke actoren en welke sociale interacties zijn van invloed op de motivatie van de leerkracht om te innoveren? Negen innovatieve leerkrachten uit het basisonderwijs visualiseerden hun professionele sociale netwerk met Playmobil en werden tweemaal geïnterviewd over de interacties binnen dit netwerk. In de periode tussen de twee interviews beschreven ze hun sociale interacties in een dagboek. Tijdens een focusgroep werden de resultaten van het onderzoek gedeeld. Door middel van gefundeerde-theoriebenadering, een kwalitatieve onderzoeksmethode, werden de interviews en dagboeken geanalyseerd. Uit de resultaten is gebleken dat er vijf factoren in de sociale interacties van invloed zijn op de motivatie van de innovatieve leerkracht om de eigen onderwijspraktijk te vernieuwen. Feitelijke ondersteunende interacties die een positieve invloed hebben op de motivatie van de innovatieve leerkracht zijn sparren, uitwisselen, afstemmen en aandacht geven. Ook zijn er factoren gevonden die de drie basisbehoeften, verbondenheid, autonomie en competentie van de zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2000) beïnvloeden. Verbondenheid was een belangrijk thema voor de participanten. Factoren die de ervaren basisbehoefte verbondenheid beïnvloeden, zijn wederzijds vertrouwen, gemeenschappelijke visie en samenwerken. Daarnaast blijkt de door de participant ervaren houding van het professionele sociale netwerk ten aanzien van de vernieuwing van invloed te zijn. Open staan voor, belangrijk vinden van, enthousiast zijn over en participeren in de vernieuwing blijken ondersteunend te zijn. De basisbehoeften en beïnvloedende factoren, houding ten aanzien van de vernieuwing en ondersteunende sociale interacties zijn opgenomen in ‘De cirkel van behoefte van de innovatieve leerkracht’. Wanneer niet voldaan wordt aan bovengenoemde behoeften, wordt dit als hinderend ervaren door de innovatieve leerkrachten. Er worden aanbevelingen gedaan voor schoolleiders, collega’s en coaches van innovatieve leerkrachten.
Description: Van Buuren, M. (2017). Innovatieve Leerkrachten en de Invloed van hun Sociale Netwerk op hun Motivatie om de eigen Onderwijspraktijk te Vernieuwen:Een Exploratief Onderzoek. Augustus, 24, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/8721
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMvanBuuren-24082017.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.