Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8729
Title: Botst de Invulling van het Begrip ‘Kwaliteitscultuur’ door Betrokkenen met de Huidige en Gewenste Kwaliteitscultuur van Medewerkers op een Lyceum?
Authors: Van Stigt, Tiemen
Keywords: kwaliteitscultuur
kwaliteit
onderwijsorganisatie
onderwijs
Issue Date: 2-Oct-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond: Sinds 1998 zijn scholen wettelijk verplicht om systematisch de onderwijskwaliteit te bewaken. Namens het Ministerie van Onderwijs is de Onderwijsinspectie gemachtigd om dit te onderzoeken en te beoordelen. Lange tijd speelden kwantitatieve indicatoren zoals rendement en uitval in dit onderzoek een belangrijke rol. In de afgelopen jaren is discussie ontstaan over deze opbrengstgerichte sturing. Kwaliteitsvragen en het denken over kwaliteit in het onderwijs kregen een plek op de politieke agenda. In augustus 2017 start de Onderwijsinspectie met een nieuw toezichtkader waarin zij een meer stimulerende rol innemen bij het versterken van de kwaliteit. Focus ligt volgens de minister op een kwaliteitscultuur waarbij het voor alle partijen vanzelfsprekend is om te blijven streven naar verbetering. Doel: Dit onderzoek is in eerste instantie een exploratief onderzoek naar het begrip kwaliteitscultuur. Het onderzoek brengt in kaart hoe het begrip ingevuld wordt en waar de accenten liggen. Dit wordt vergeleken met de huidige en gewenste invulling van de kwaliteitscultuur op een Lyceum. De kwaliteitsdiscussie kan zo efficiënter gevoerd worden. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp: Onderzoek naar de invulling van het begrip kwaliteitscultuur is met behulp van kwalitatieve interviews (n = 7) en een digitale vragenlijst (n = 1) uitgevoerd bij goed geïnformeerde direct en indirect betrokkenen van het onderwijs. De onderzoeksgroep is in samenspraak met de conrector onderwijs van het Lyceum samengesteld. Onderzoek naar de huidige en gewenste kwaliteitscultuur is op vrijwillige basis gedaan bij medewerkers (n = 38) van een Lyceum in Den Haag. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een mixed method onderzoekdesign. Meetinstrumenten: Bij medewerkers van het Lyceum is een Nederlandse vertaling van het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) afgenomen (Cameron & Quinn). De data hiervan zijn geanalyseerd met behulp van het softwareprogramma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Bij de geselecteerde betrokkenen zijn kwalitatieve interviews afgenomen volgens een half gestructureerd format. Resultaten: Binnen de onderzoeksgroep is een brede diversiteit aan concrete opvattingen over de invullingen en accenten waarneembaar. Afhankelijk van de context kunnen veel passende kenmerken gegeven worden. Alle invullingen passen echter wel binnen een frame waarin het gemeenschappelijk nastreven van verbeterdoelen de basis vormt. De huidige kwaliteitscultuur op het Lyceum wordt echter omschreven als een marktcultuur. De gewenste cultuur van het Lyceum en de onderwijssector is een familiecultuur. Conclusie: De definitie van een kwaliteitscultuur is niet eenduidig. De gegeven kenmerken door betrokkenen sluiten echter nauw aan bij de kenmerken van een familiecultuur. Dit botst met de huidige kwaliteitscultuur. Medewerkers kenmerken de cultuur op het Lyceum als een marktcultuur die resultaatgericht is en zich focust op het behouden van opbrengsten in plaats van het ontwikkelen en verbeteren van eigen doelen. Deze frictie zorgt er mede voor dat de uitvoering van het beleid niet gemeenschappelijk gedragen wordt. De gewenste kwaliteitscultuur op het Lyceum sluit wel aan bij de invulling van betrokkenen.
Description: Van Stigt, T. (2017).Botst de Invulling van het Begrip ‘Kwaliteitscultuur’ door Betrokkenen met de Huidige en Gewenste Kwaliteitscultuur van Medewerkers op een Lyceum? Oktober, 2, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8729
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWTvanStigt-02102017.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.