Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8732
Title: De Zelfgestuurde Leerdoelen en de Deelname aan Leeractiviteiten van startende, ervaren en zeer ervaren Leerkrachten in het Primair Onderwijs.
Authors: Knoop, Natalie
Keywords: Zelfgestuurde Leerdoelen
Deelname aan Leeractiviteiten op het Werk
Ervaring
Professionele Ontwikkeling
Leerkrachten Primair Onderwijs
Issue Date: 10-Oct-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond Vanuit het innovatieve perspectief op professionele ontwikkeling leert een leerkracht in het primair onderwijs gedurende zijn gehele loopbaan door zelf actief zijn leerproces te sturen, oftewel zelfgestuurd leren. Echter, in het beleid en het aanbod rondom professionele ontwikkeling wordt beperkt rekening gehouden met wat startende, ervaren en zeer ervaren leerkrachten zelf willen leren voor hun professionele ontwikkeling. Terwijl op basis van de onderzoeksliteratuur over de praktijkkennis, expertiseontwikkeling en de levensloopbanen van leraren valt te verwachten dat er een relatie bestaat tussen het aantal jaren ervaring, de zelfgestuurde leerdoelen en deelname aan leeractiviteiten van leerkrachten in het primair onderwijs. Doel Dit onderzoek richt zich op het verkennen en begrijpen van de inhoud van de zelfgestuurde leerdoelen van startende, ervaren en zeer ervaren leerkrachten in het primair onderwijs en aan welke leeractiviteiten deze groepen leerkrachten deelnemen voor hun professionele ontwikkeling. Het doel is om de kennis over het professionele leren van leerkrachten die verschillen in aantal jaren ervaring uit te breiden om te komen tot een betere aansluiting tussen het aanbod voor professionele ontwikkeling bij leerkrachten die verschillen in aantal jaren ervaring. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp Dit onderzoek heeft een Mixed Method-onderzoeksopzet van twee studies: een kwalitatieve en kwantitatieve studie. In de eerste studie is de inhoud van de zelfgestuurde leerdoelen van 18 leerkrachten die verschillen in aantal jaren ervaring verkend met behulp van semigestructureerde interviews. Alle 18 leerkrachten zijn werkzaam op OBS De Catamaran. In de tweede studie is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd bij 83 leerkrachten van meerdere scholen. Alle deelnemers zijn werkzaam als leerkracht in het primair onderwijs bij het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Meetinstrumenten De interviews in studie 1 zijn uitgevoerd volgens de multiperspectief benadering van Louws (2016). De vragenlijst in studie 2 bevat 16 items over de zelfgestuurde leerdoelen afkomstig uit de interviews en 21 items over de deelname aan leeractiviteiten afkomstig van het instrument, Teachers’ Professional Development at Work, TPD@Work van Evers, Kreijns en Van der Heijden (2016). Resultaten Uit dit onderzoek is gebleken dat de inhoud van de zelfgestuurde leerdoelen verschilt tussen startende, ervaren en zeer ervaren leerkrachten. Zo stellen startende leerkrachten meer leerdoelen voor de pedagogische bekwaamheid dan zeer ervaren leerkrachten. Terwijl zeer ervaren leerkrachten meer leerdoelen stellen voor computervaardigheden dan startende leerkrachten. Ook stellen startende leerkrachten meer vakinhoudelijke zelfgestuurde leerdoelen dan ervaren leerkrachten. Er zijn geen verschillen in deelname aan leeractiviteiten gevonden tussen startende, ervaren en zeer ervaren leerkrachten. Conclusie Concluderend kan gesteld worden dat de zelfgestuurde leerdoelen van leerkrachten in beperkte mate afhankelijk zijn van het aantal jaren ervaring. De verschillen tussen de groepen leerkrachten komen tot uitdrukking in de zelfgestuurde leerdoelen wat betreft de pedagogische, vakinhoudelijke bekwaamheid en computervaardigheden. De deelname aan leeractiviteiten is niet afhankelijk gebleken van het aantal jaar ervaring.
Description: Knoop, N. (2017).De Zelfgestuurde Leerdoelen en de Deelname aan Leeractiviteiten van startende, ervaren en zeer ervaren Leerkrachten in het Primair Onderwijs. Oktober, 10, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8732
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWNKnoop-10102017.pdf492.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.