Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8733
Title: Het Effect van de Leerstrategie Zelfverklaren op Tekstbegrip in de Klassikale Context van het Voortgezet Onderwijs .
Authors: Kuipers - Smit, Paulien
Keywords: zelfverklaren
leerstrategie
Voortgezet Onderwijs
Epistemic Beliefs Inventory (EBI)
Issue Date: 25-Sep-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Leerstrategieën kunnen een grote bijdrage leveren aan het vergroten van tekstbegrip van leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen regelmatig leerstrategieën gebruiken die niet effectief zijn. In experimenteel onderzoek is gebleken dat zelfverklaren een effectieve leerstrategie is als er met een leerling individueel wordt gewerkt. In dit onderzoek wordt gekeken of dit effect ook gevonden kan worden bij klassikaal gebruik in het voortgezet onderwijs. Daarbij wordt ook gekeken welke factoren invloed zouden kunnen hebben op de effectiviteit van zelfverklaren zoals die vanuit de theorie naar voren zijn gekomen, zoals de voorkennis, het geslacht, het niveau en de epistemische overtuigingen van de leerling, het aantal zelfverklaringen dat een leerling uit en het aantal correcte zelfverklarende conclusies die een leerling trekt. Het onderzoek maakte gebruik van een quasi-experiment waarbij de controlegroep de leerstrategie herhaald lezen toepaste omdat uit onderzoek blijkt dat deze leerstrategie weinig effect heeft, en de experimentele groep gebruik maakte van de leerstrategie zelfverklaren. Aan het onderzoek hebben alle leerlingen van klas 2 van de HAVO/VWO locatie Raai van CSG Liudger die biologie in het Nederlands krijgen, meegedaan, waarbij uiteindelijk 145 leerlingen alle onderdelen van het onderzoek volledig afgemaakt hebben. De vier HAVO-klassen werden at random toegedeeld aan een conditie en ook de twee VWO-klassen werden at random toegedeeld aan een conditie. Allereerst is een voormeting afgenomen over de bloedsomloop. Vervolgens zijn de overtuigingen van de leerlingen over kennis en kennen gemeten door de Epistemic Beliefs Inventory (EBI) (Schraw, Bendixen en Dunkle) af te nemen. De uitkomsten zijn per schaal berekend. Daarna hebben de leerlingen de biologieles over de bloedsomloop uit de methode Biologie voor jou HAVO/VWO 2 (uitgeverij Malmberg) gelezen. Gedurende deze les heeft de experimentele groep zelfverklaringen geuit door ze op te schrijven. Deze zijn geteld, en de correcte zelfverklarende conclusies daarin zijn geteld. Daarbij is gebruik gemaakt van de definities van Chi (2000). Als laatste is de nameting afgenomen. Om het experimenteel effect te meten is een Repeated Measures uitgevoerd. De verbanden tussen de verschillende factoren en de score op tekstbegrip zijn berekend door een bivariate correlatie uit te voeren. Daarnaast is berekend hoeveel van de score op tekstbegrip door de factoren werd verklaard door een hiërarchische multipele regressieanalyse uit te voeren. Dit onderzoek laat geen significant experimenteel effect van de leerstrategie zelfverklaren zien. Wel laten de voorkennis, het niveau en het aantal goede zelfverklarende conclusies een verband zien met de score op tekstbegrip. Het theoretisch model dat in dit onderzoek is gebruikt, verklaart 39 % van de score op tekstbegrip, waarbij het grootste gedeelte door het aantal correcte zelfverklarende conclusies wordt verklaard, namelijk 22 %. In een klassensituatie zou de leerstrategie zelfverklaren effectief ingezet kunnen worden als aandacht wordt besteed aan het oefenen van het trekken van correcte conclusies en het regelmatig ingezet wordt. Het ontwikkelen van een leeromgeving waarin aandacht wordt geschonken aan de mindset van leerlingen draagt bij aan het effectief inzetten van de leerstrategie zelfverklaren.
Description: Kuipers - Smit, P. (2017).Het Effect van de Leerstrategie Zelfverklaren op Tekstbegrip in de Klassikale Context van het Voortgezet Onderwijs. September, 25, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8733
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWPKuipers-Smit-25092017.pdf514.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.