Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8735
Title: Bewustwording en Benutting van Sociaal Kapitaal binnen de Professionele Omgeving: Wat Levert Participatie in een Leernetwerk op?
Authors: Verberk, Femme
Keywords: docentprofessionalisering
informeel leren
netwerkleren
Sociaal kapitaal
Issue Date: 17-Aug-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Effectieve professionalisering van onderwijskundig professionals bestaat uit een combinatie van drie verschillende vormen van leren: formeel, non-formeel en informeel. Ondanks de reeds aanwezige kennis dat effectieve professionalisering bestaat uit een balans tussen deze drie vormen van leren, komt het bewust inzetten van informeel leren als professionaliseringsvorm in het onderwijs maar moeizaam op gang. Een oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat de onzichtbaarheid van de opbrengsten de verdere ontwikkeling van het bewust inzetten van informeel leren als professionaliseringsvorm in de weg staat. Het doel van dit onderzoek was dan ook het zichtbaar maken van het informele leren in leernetwerken binnen een stichting voor primair onderwijs in Noord-Holland. Met dit onderzoek is inzicht verkregen in de veranderingen in sociale netwerken van onderwijskundig professionals en de invloed hiervan op bewustwording en benutting van het sociaal kapitaal binnen de organisatie, ten behoeve van de professionalisering. De onderzoeksvraag luidde: “Welke invloed heeft het participeren in een leernetwerk door onderwijskundig professionals in het primair onderwijs op hun bewustwording en benutting van het sociaal kapitaal, ten behoeve van hun professionele ontwikkeling?”. De verwachting was dat participatie in een leernetwerk enerzijds van invloed is op de bewustwording van de deelnemers op het gebied van sociaal kapitaal binnen de onderwijsorganisatie en anderzijds dat participatie van invloed is op de benutting van dit sociaal kapitaal door de deelnemers. In dit onderzoek stonden de deelnemers van de leernetwerken van de onderwijsstichting centraal: in totaal hebben 20 onderwijskundig professionals vanuit 5 verschillende leernetwerken deelgenomen aan dit onderzoek. Zij vervulden binnen de stichting verschillende functies en taken; groepsleerkrachten (n= 12), intern begeleiders (n= 3) en schoolleiders (n= 5). Dit onderzoek betrof een ‘explanatory sequential design’, waarbij de data in twee fasen werd verzameld. In dit onderzoek werd hiervoor gebruik gemaakt van een sociale netwerkanalyse, alsmede individuele interviews aan de hand van een leidraad (Waardecreatieverhaal). De waarde die deelname aan het leernetwerk voor de onderwijskundig professional heeft gehad, werd middels de persoonlijke interviews op systematische manier in kaart gebracht en heeft de data van de sociale netwerkanalyse verrijkt. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat participatie in een leernetwerk zorgt voor meer verbindingen, voornamelijk tussen de onderwijskundig professionals die deelgenomen hebben in een leernetwerk. Participatie leverde tevens ontwikkeling van het perspectief van deze onderwijskundig professionals op met betrekking tot de mogelijkheden voor informele professionalisering binnen de onderwijsorganisatie. Hoewel participatie in leernetwerken de benutting van het sociaal kapitaal stimuleert, benutten de deelnemers het sociaal kapitaal dat zich buiten de grenzen van deze leernetwerken bevindt nog in mindere mate. Het is niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is. De benutting van het sociaal kapitaal binnen de organisatie, bekeken vanuit het raamwerk van het Waardecreatieverhaal, levert de deelnemers in hogere mate professionalisering in de vorm van productieve activiteiten en een veranderde praktijk op, in mindere mate levert participatie nuttige bronnen op.  
Description: Verberk, F. (2017).Bewustwording en Benutting van Sociaal Kapitaal binnen de Professionele Omgeving: Wat Levert Participatie in een Leernetwerk op? Augustus, 17, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8735
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWFVerberk -17082017.pdf944.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.