Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8751
Title: Het type controller onder invloed van wet- en regelgeving.
Authors: Schütt, Tom
Keywords: Wet- en regelgeving
Grootte onderneming
Type controller
Factoranalyse
Multiple regressie analyse
Issue Date: 18-Oct-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek wordt onderzocht of wet- en regelgeving verband houden met een type controller onder de moderende rol van de grootte van een onderneming. De centrale vraag hierbij luidt: Is er een verband tussen sterk veranderende wet- en regelgeving en het type controller binnen een kleine of grote onderneming? Bij mijn onderzoek is gebruik gemaakt van de controllerenquête 2007 en is een literatuurstudie uitgevoerd. Uit deze literatuurstudie komt naar voren dat diverse auteurs de definitie van controller ontleden aan de hand van de verschillende activiteiten uitgevoerd door een controller. Sathe(1982) zijn definitie van een controller is iemand die het management ondersteund bij de besluitvorming en zorgdraagt voor de integriteit van de verstrekte financiële informatie en de interne procedures bewaakt. Jablonsky & Barsky(2000) geven aan dat een controller onderdeel uit maakt van het management c.q. deze ondersteunt en verantwoordelijk is voor de juistheid van financiële informatie die aan het management wordt verstrekt. In dit onderzoek is specifiek ingegaan op de wet- en regelgeving in relatie tot het type controller op basis van de literatuur. In dit onderzoek is in eerste instantie aangesloten bij het onderzoek van Verstegen e.a. (2005) waarvan een deel van de vragen uit controllersenquêtte zijn gebruikt voor mijn onderzoek, te weten: • De dagelijkse activiteiten als controller middels een activiteitenlijst van 37 activiteiten • Er sprake is van sterk veranderende wet- en regelgeving • Aantal FTE werkzaam binnen hun organisatie Een factoranalyse is uitgevoerd op de 37 activiteiten van de 169 respondenten die de enquêtte hebben ingevuld. Hieruit kwamen vijf factoren naar voren:: • Interne analyse • Interne rapportage • Externe rapportage • Risicomanagement • Onderhouden van management control systemen Na de factoranalyse is er een multiple regressie analyse uitgevoerd om te onderzoeken wat de invloed is van de onafhankelijke variabelen veranderende wet- en reglgeving en de grootte van de onderneming op deze vijf factoren. Op basis van de theorie van Jablonsky & Barsky(2000) is de verwachting dat er een positief verband zal zijn tussen de mate waarin de wet- en regelgeving wijzigt en de controller de rol van de corporate policeman vervult. Immers dit type controller besteed zijn tijd met name aan de voorbereiding en verstrekking van financiële informatie aan externe partijen. Daarnaast is de verwachting dat de grootte van de onderneming een positief moderend effect zal hebben op het verband tussen wet- en regelgeving en de rol van de controller.   Gelet op deze verwachtingen heb ik een tweetal hypotheses opgesteld:: Hypothese 1: Er is een positief verband tussen de mate waarin de wet- en regelgeving wijzigt en de mate waarin de controller de corporate policeman rol vervult. Hypothese 2: De grootte van de onderneming heeft een positief modererend effect op het verband tussen wet- en regelgeving en de rol van de controller. Aan de hand van een multiple regressie analyse heb ik onderzocht of deze hypotheses ook juist zijn. Hierbij zijn twee onafhankelijke variabelen gebruikt, zijnde de wet-regelgeving en de grootte van de onderneming (aantal FTE) en worden deze vergeleken per afhankelijke variabele. Dus de 5 afhankelijke variabelen uit de factoranalyse. De uitkomsten van de multiple regressie analyse zijn vervolgens getoetst aan de hypotheses. Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat het regressiemodel voor factor 3 externe rapportage niet significant is, waardoor hypothese 1 wordt verworpen. Verder volgt uit de resultaten dat er alleen een positief moderend effect is bij factor 4 (risicomanagement). Daardoor kan niet de conclusie worden getrokken dat de grootte van de onderneming een moderend effect heeft op het type controller. Op basis van de onderzoeksresultaten blijkt geen verband te zijn tussen veranderende wet- en regelgeving en het type controller binnen een kleine of grote onderneming.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8751
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schutt T scriptie final.pdf3.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.