Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8752
Title: Een onderzoek naar in hoeverre de controller in het MKB invloed heeft op de inrichting van zijn eigen rol.
Authors: Faassen, René
Keywords: MKB
controller
kleine – en middelgrote ondernemingen
rol
management
businesspartner
familiebedrijven
Issue Date: 18-Oct-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze scriptie behandelt het onderzoek dat is verricht naar factoren welke de rol van de controller beïnvloeden binnen het MKB. De bepaling van deze factoren is belangrijk om een uitspraak te kunnen doen over de centrale vraag van dit onderzoek. De centrale vraag van het onderzoek is: In hoeverre heeft een controller in het MKB invloed op de inrichting (ontwikkeling) van zijn eigen rol in het bedrijf waar hij werkzaam is? Aanleiding van dit onderzoek is mijn eigen ervaring in het MKB waarbij het management veelal taken van de controller ter hand neemt. Daarnaast heeft de rol van de controller een robuuste ontwikkeling ondergaan, mede als gevolg van de transformatie naar business partner van het management. De rol van de controller in kleine – en middelgrote ondernemingen is in de literatuur nog niet uitgebreid onderzocht. Veelal ligt de focus op grote ondernemingen. Dit onderzoek is mede geïnspireerd door het onderzoek van Pierce & O’Dea (2003) waarin zij concluderen dat er bij de controller een perceptie gap is met betrekking tot de verwachtingen van het management ten opzichte van de rol van de controller. De informatie benodigd voor het beantwoorden van de centrale vraag is verkregen door middel van literatuurstudie en door middel van het houden van een zestal interviews. Deze gelijktijdige (duo)interviews met een manager en een controller zijn gehouden bij een zestal ondernemingen binnen het MKB. Deze zes ondernemingen zijn met name geselecteerd op basis van volwassenheid in de economische cyclus en een directe relatie tussen de controller en de (executive) manager. Dit bevordert onderlinge consensus van antwoorden op de interviews. Het interview is gebaseerd op de volgende thema’s: • de ontwikkeling van de rol van de controller • de ontwikkeling van de rol van het (executive) management • de relatie tussen de controller en het (executive) management • de verwachtingen van het management ten opzichte van de rol van de controller • algemene factoren welke van belang zijn inzake de rol van de controller Na literatuuronderzoek zijn vanuit deze thema’s een aantal deelvragen opgesteld. Deze deelvragen zijn gekoppeld aan bestaande literatuur. Hiermee kan ik een diepgaande analyse toepassen op de verkregen respons. Anonimiteit is gewaarborgd en terugkoppeling van de interviews heeft plaatsgevonden naar de respondenten. Samengevat heeft het volgende proces plaats gevonden met betrekking tot data analyse: 1. Chronologisch ordenen van de antwoorden 2. Coderen 3. Clusteren 4. Indelen in patronen Resultaten uit het onderzoek naar de verwachtingen van de rol van de controller door het management (Pierce & O'Dea, 2003) zijn expliciet vergeleken met mijn onderzoek. Dit alles om duidelijkheid te verkrijgen in hoeverre de centrale vraag van toepassing is. Samengevat is er geen eenduidig antwoord op de centrale vraag van mijn onderzoek. In hoeverre de controller in het MKB invloed heeft op zijn eigen rol is afhankelijk van meerdere factoren. Deze factoren zijn echter onderdeel van mijn onderzoek. Daarmee is er duidelijkheid en in die opzet is mijn onderzoek geslaagd. Er zijn veel factoren welke van belang zijn bij de inrichting van zijn eigen rol door de controller. Ook factoren welke op elkaar inwerken en verband hebben met elkaar. Deze factoren zijn allen getoetst onder mijn respondenten en de resultaten zijn uitgewerkt in deze scriptie. Zo zijn ontwikkelingen in de IT en veranderingen in de taken van het management van belang. Uit de antwoorden op de interviews is gebleken, dat de ontwikkeling van de controller naar businesspartner zich (nog) niet heeft voorgedaan in mijn onderzochte casussen (MKB). Ook zijn de resultaten uit het onderzoek van Pierce & O'Dea naar de verwachtingen van de rol van de controller door het management niet conform mijn bevindingen in het MKB. Zij hebben hun onderzoek verricht binnen enkel grote ondernemingen. Mijn bevindingen met betrekking tot de rol van de controller in familiebedrijven komen overeen met door mij onderzochte literatuur. Vertrouwen tussen het management en de controller speelt hier een grote rol. Indien de controller dit vertrouwen heeft gecreëerd worden beslissingen tot diep in de organisatie bij hem neergelegd. Dit heeft een grote impact op de mogelijkheid om zijn eigen rol in te richten. Belangrijke uitkomst van mijn onderzoek is dat mijn bevindingen lang niet altijd aansluiten bij onderzochte literatuur. Het MKB blijkt een specifieke tak van ondernemingen te zijn. Door vergelijking van mijn casussen heb ik getracht een trend te ontdekken in de antwoorden. MKB bedrijven zouden hierbij in de praktijk aansluiting kunnen proberen te vinden indien de beoogde inrichting van de rol van een controller niet duidelijk is. Binnen het MKB is er dan nog een onderscheid binnen kleine – en middelgrote bedrijven, en binnen de verschillende economische groeicycli. Dat vormt aanleiding tot vervolg onderzoek. Tijdens mijn onderzoek heb ik gesproken met zowel managers als controllers in één setting. Dit vergroot de mate van validiteit van mijn onderzoek. Ik heb getracht om mijn stappen in het onderzoek dusdanig vast te leggen dat deze voor herhaling vatbaar zijn.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8752
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Faassen R scriptie.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.