Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8771
Title: ‘Actief burgerschap in de praktijk’
Other Titles: ‘Actief burgerschap in de praktijk’
Authors: De Jong, Cornelieke
Keywords: Actief burgerschap
participatieplicht
jongeren
onderwijs
mbo
implicaties
Issue Date: 10-Jul-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Er is de laatste jaren meer aandacht vanuit de politiek voor het verstevigen van burgerschapsonderwijs in het mbo (Bussemaker & Dekker, 2015). In het kader daarvan wordt binnen ROC Friese Poort gesproken over een nieuwe visie op christelijk georiënteerd burgerschap onderwijs. Een belangrijke christelijke waarde die de school de jongeren graag wil meegeven is solidariteit (ROC Friese Poort, 2017). Er wordt gesproken over de mogelijke invoering van een participatieplicht voor alle 1e jaar studenten voor de ontwikkeling van solidair gedrag. Een dergelijke participatieplicht staat in het VO- onderwijs al langer bekend als de ‘maatschappelijke stage’. Het doel van dit onderzoek is te kijken in hoeverre een participatieplicht, in de vorm van een maatschappelijke stage, daadwerkelijk een effect heeft op de ontwikkeling in solidair gedrag van jongeren. Volgens de Beer en Koster (2007) kan solidair gedrag gescheiden worden in informeel en formeel solidair gedrag. Vrijwilligerswerk wordt hierbij onder de noemer van informeel solidair gedrag geschaard en het doneren van geld aan goede doelen valt onder formeel solidair gedrag (De Beer & Koster 2007). In dit onderzoek wordt voor beide vormen van solidair gedrag gekeken naar het effect van een maatschappelijke stage op de ontwikkeling in solidair gedrag door de jongere. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande data uit het databestand van Netherlands Service Learning Panel Survey (NSLPS). De data zijn verzameld door Bekkers en collega’s voor een longitudinaal onderzoek naar de effecten van de maatschappelijke stage op burgerschap (‘Maatschappelijke stage en burgerschap’; Bekkers, Spenkelink, Ooms & Immerzeel, 2010) in opdracht van het Ministerie van OC&W. In totaal hebben 2826 leerlingen van 29 verschillende scholen aan het onderzoek van Bekkers en collega’s meegedaan. Hiervan konden de gegevens van 450 respondenten uit de voor en nameting aan zichzelf worden gekoppeld. Voor de uiteindelijk analyses in dit onderzoek zijn de gegevens van 238 respondenten gebruikt. Allereerst is er een beschrijvende analyse uitgevoerd van de relevante kenmerken van de respondenten. Vervolgens is er gekeken naar de ontwikkeling in solidair gedrag van de respondenten uit het onderzoek. Hiervoor is er gebruik gemaakt van geconstrueerde verschilvariabelen voor de scores op formeel en informeel solidair gedrag tijden de voor -en nameting. In de volgende stap is gekeken naar de correlaties tussen de nieuwe afhankelijke verschilvariabelen en enkele controle- variabelen aan de hand van de Pearson correlatie. De opgestelde hypothesen zijn uiteindelijk getoetst aan de hand van een lineaire regressieanalyse. In het eerste regressiemodel is nagegaan in hoeverre de afhankelijke verschilvariabelen verklaard konden worden uit een of meerdere van de controlevariabelen leeftijd, opleidingsniveau en/of religie. In het tweede model werd de onafhankelijke verschilvariabele ‘het doen van de maatschappelijke stage’ toegevoegd om te kijken in hoeverre de ontwikkeling in formeel en informeel solidair gedrag verklaard kan worden door de maatschappelijke stage. Uit de resultaten blijkt dat deelname aan de maatschappelijke stage niet bijdraagt aan de ontwikkeling van formeel en informeel solidair gedrag van de jongere. De meegenomen controlevariabelen hebben eveneens geen significant effect op de ontwikkeling in beide vormen van solidair gedrag. Naar aanleiding van dit onderzoek kan niet worden aangetoond dat de maatschappelijke stage op korte termijn bijdraagt aan de ontwikkeling in solidair gedrag van jongeren. Toekomstig onderzoek is nodig om te kijken of effecten van een dergelijke participatieplicht zich op latere leeftijd zullen voordoen.
Description: De Jong, C. (2017). ‘Actief burgerschap in de praktijk’ ‘Het effect van een participatieplicht op de ontwikkeling in solidair gedrag door jongeren en de implicaties hiervan voor het burgerschap onderwijs in het mbo. Juli, 10, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8771
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWCdeJong-10072017.pdf748.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.