Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8772
Title: Kindgericht Onderwijs: “Ik Heb deze Taak Nog Nooit Gedaan, dus Ik Denk dat Ik het Kan”. Een onderzoek naar de effecten van het gepersonaliseerd aanbieden van de rekenstof bij basisschoolleerlingen op het gebied van resultaten, taakgerichtheid en motivatie.
Authors: Elferink, Angelique
Keywords: Kindgericht Onderwijs
basisschoolleerlingen
effecten
rekenstof
taakgerichtheid
motivatie
Issue Date: 24-Oct-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar de effecten van gepersonaliseerd rekenonderwijs, met behulp van het programma Muiswerk, bij basisschoolleerlingen op een drietal leerresultaten, namelijk op rekenscores, taakgerichtheid en motivatie. Muiswerk is een online onderwijsplatform dat gepersonaliseerde oefenstof aanbiedt aan leerlingen. Het programma werkt volgens een nieuwe trend binnen het onderwijs: gepersonaliseerd leren. Dit wordt ook wel kindgericht onderwijs genoemd binnen het basisonderwijs. Gepersonaliseerd leren is een containerbegrip, waar in de literatuur op verschillende manieren invulling aan wordt gegeven. Het gebruik van ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) speelt een grote rol. In dit onderzoek werd onderzocht welke invloed gepersonaliseerd leren heeft op de drie eerder genoemde leerresultaten. Vragen die in dit onderzoek gesteld werden zijn: 1. In welke mate beïnvloedt het gepersonaliseerd leren door middel van het programma Muiswerk de ontwikkeling van de rekenscores van leerlingen in de middenbouw van het basisonderwijs? 2. In welke mate beïnvloedt het gepersonaliseerd leren door middel van het programma Muiswerk de ontwikkeling van de taakgerichtheid van een leerling uit de middenbouw in het basisonderwijs? 3. In welke mate beïnvloedt het gepersonaliseerd leren door middel van het programma Muiswerk de ontwikkeling van de motivatie van een leerling uit de middenbouw in het basisonderwijs? Voor de uitvoering van dit quasi experimentele onderzoek is gewerkt met twee groepen van twintig kinderen van twee verschillende basisscholen. Alle leerlingen waren tussen de zes en tien jaar oud. Beide onderzoeksgroepen namen deel aan de voormetingen en nametingen, waarbij, zoals al aangegeven, gekeken werd naar rekenscores, taakgerichtheid en motivatie. Hierbij is successief gebruik gemaakt van Cito-toetsen, observaties en een survey. Eén van de twee groepen, de interventie- of experimentele groep, nam na de voormeting deel aan een interventie. De interventie bestond uit het toepassen van gepersonaliseerd onderwijs bij het vak rekenen waarbij gebruik werd gemaakt van het programma Muiswerk. Uit de resultaten bij de rekenscores (het Cito onderscheidt bij deze scores drie onderdelen: ‘vaardigheid’, ‘didactische leeftijd’ en ‘leerrendement’) blijkt dat het werken met het programma Muiswerk een klein positief effect heeft op het onderdeel vaardigheidsscore van de leerlingen, maar niet op de onderdelen didactisch leeftijdsequivalent en leerrendement. Het heeft ook geen significant aantoonbaar effect op de taakgerichtheid en de motivatie. Uit de resultaten kan tevens geconcludeerd worden dat de tijd waarin het onderzoek plaatsvond, eigenlijk te kort was. Ook was het aantal participanten waarschijnlijk te klein om een duidelijk effect te mogen verwachten. Tot slot zijn er aanbevelingen gedaan omtrent het werken volgens het gepersonaliseerd leren.
Description: Elferink, A. (2017).Kindgericht Onderwijs: “Ik Heb deze Taak Nog Nooit Gedaan, dus Ik Denk dat Ik het Kan”. Een onderzoek naar de effecten van het gepersonaliseerd aanbieden van de rekenstof bij basisschoolleerlingen op het gebied van resultaten, taakgerichtheid en motivatie. Oktober, 24, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8772
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWAElferink-24102017.pdf811.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.