Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8839
Title: Kennis en gebruik van evidence-based leerstrategieën binnen techniekonderwijs op het MBO.
Authors: Den Ouden, Richard
Keywords: leerstrategieën
beroepsonderwijs
techniekdocenten
Issue Date: 30-Nov-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Uit onderzoek in de cognitieve psychologie komt naar voren dat bepaalde leerstrategieën een positief effect hebben op de leeruitkomsten van studenten. Dit zijn zogeheten evidence-based leerstrategieën. Deze strategieën zijn toepasbaar in verschillende vormen van onderwijs en leiden zowel op de korte als lange termijn tot betere studieresultaten. Ondanks het bewijs dat is geleverd voor deze strategieën is het nog onduidelijk of docenten ook voldoende bekend zijn met de strategieën en of zij gebruik maken van de strategieën in het onderwijs. Deze studie ging in op de kennis en het gebruik van evidence-based leerstrategieën bij een specifieke doelgroep, namelijk techniekdocenten op het MBO. De vijf meest efficiënte leerstrategieën volgens een recente review zijn elaboratieve ondervraging, variatie in vraagtypen, zelfverklaren, toetsen van jezelf en spreiden van leermomenten (Dunlosky et al., 2013). Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken wat de kennis het gebruik en de relevantie is van deze leerstrategieën voor techniekdocenten op het MBO. Om hier antwoord op te kunnen geven is onderzocht of ze er bekend mee zijn, of ze er gebruik van maken en of ze de strategieën efficiënt en relevant vinden voor hun dagelijkse onderwijspraktijk (deel 1). Het onderzoek had daarnaast als doel om inzicht te geven op welke wijze het gebruik kan worden verbeterd (deel 2). In deel 1 van de studie bestonden de respondenten uit techniekdocenten van een regionaal opleidingscentrum. De respondenten varieerden in leeftijd, ervaring, sekse, opleiding en vakgebied. In deel 2 van het onderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt van een focusgroep sessie, bestond de groep respondenten uit een afgevaardigde van de docentenopleiding, scholingsdeskundigen van het desbetreffende regionaal opleidingscentrum, een docentenbegeleider en een aantal docenten die ook hadden meegewerkt aan het eerste gedeelte van het onderzoek. Met behulp van een vragenlijst is de mening gepeild van 37 techniekdocenten. De vragenlijst ging in op elk van de vijf leerstrategieën. Het onderzoek werd verder aangevuld met een focusgroep waarin de resultaten van de vragenlijst werden besproken en verder werd ingegaan op de vraag hoe het gebruik van de leerstrategieën kan worden verbeterd. De resultaten hiervan zijn geanalyseerd en vergeleken met onderzoeksgegevens afkomstig uit de literatuur. Uit het onderzoek komt naar voren dat docenten aangeven dat ze bekend zijn met de leerstrategieën Ze vinden ook dat ze efficiënt zijn en dat ze passen binnen hun eigen onderwijspraktijk. Veel van de strategieën worden echter nauwelijks of in elk geval niet bewust toegepast. Uit de focusgroep komt naar voren dat men veel bezig is met de inhoud en de praktische zaken van de organisatie rondom het onderwijs waardoor de tijd ontbreekt om op een goede manier invulling te geven aan het didactische onderdeel van het lesgeven. Men ziet het wel als een belangrijk onderdeel van de rol van de docent en zou graag getraind willen worden in het gebruik van de strategieën. Docenten en schoolorganisaties kunnen de uitkomsten gebruiken om kritisch te kijken naar de eigen organisatie van het onderwijs en de mogelijkheden die het gebruik van leerstrategieën bieden. Implicaties voor het onderwijs en aanbevelingen voor verder onderzoek worden besproken.
Description: Den Ouden, R. (2017). Kennis en gebruik van evidence-based leerstrategieën binnen techniekonderwijs op het MBO. November, 30, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8839
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWRdenOuden-30112017.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.