Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8840
Title: Effectieve Leerstrategieën Binnen het Woordenschatonderwijs op de Basisschool.
Authors: Kooijman - Spelt, Judith
Keywords: leerstrategieën
woordenschat
distributed practice
retrieval practice
basisonderwijs.
Issue Date: 30-Nov-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar effectieve leerstrategieën (e.g., Kang, Mc Dermott & Roediger, 2007; Karpicke & Zaromb, 2010; Dirx, Kester & Kirschner, 2014; Goossens et al., 2014). Hierbij is beschreven welke leerstrategieën het meest effectief blijken in de praktijk (Camp & de Bruin, 2013). Een belangrijke vraag is of deze strategieën gebruikt worden op basisscholen in de klassen. Het is niet duidelijk of de leerkrachten kennis hebben over de effectiviteit van specifieke leerstrategieën en of zij bereid zijn en in staat zijn om de strategieën in te zetten in hun praktijk. Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen of leerkrachten bekend zijn met de bewezen effectieve strategieën retrieval practice en distributed practice, of zij deze nu toepassen en of zij denken dat ze deze strategieën zouden kunnen gebruiken in de klas. Hierbij is een belangrijke factor of de leerstrategieën voorkomen in de methoden die gebruikt worden op basisscholen. In dit onderzoek is daarom tevens onderzocht in hoeverre deze leerstrategieën terug te vinden zijn in veelgebruikte woordenschatmethoden. Aan de hand van dit onderzoek is bepaald in hoeverre de genoemde leerstrategieën in de praktijk worden ingezet in het woordenschatonderwijs in het PO. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een vragenlijst uitgezet bij de leerkrachten die werken binnen de stichting De Haagse Scholen (DHS). Deze stichting verenigt alle openbare basisscholen in Den Haag. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar de kennis over, het gebruik van en de houding tegenover de leerstrategieën retrieval practice en distributed practice. Hiernaast zijn de drie meest gebruikte taalmethoden binnen de stichting geanalyseerd om vast te stellen of de strategieën hierin terugkomen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat ruim twee derde van de leerkrachten nog geen kennis had over retrieval practice en distributed practice. Wel stonden zij positief tegenover deze strategieën en dachten zij deze goed toe te kunnen passen in hun woordenschatlessen. In de methoden die bekeken zijn, zijn geen kenmerken teruggevonden die wijzen op het gebruik van retrieval practice. Een belemmerende factor in het geval van de strategie retrieval practice is dat taalmethoden gebruik maken van woordenlijsten. Dat maakt dat leerlingen gemakkelijk terug kunnen kijken om de betekenis op te zoeken, wat het gebruik van retrieval practice ontmoedigt. Distributed practice wordt in twee van de drie methoden spaarzaam toegepast: de woorden worden aangeboden en hierna nog een keer herhaald. Dit betekent dat de woorden verspreid over twee momenten aangeboden worden. Er kan geconcludeerd worden dat er nog veel ruimte voor verbetering is met betrekking tot de inzet van de onderzochte leerstrategieën in de onderwijspraktijk.
Description: Kooijman -Spelt, J. (2017). Effectieve Leerstrategieën Binnen het Woordenschatonderwijs op de Basisschool. November, 30, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8840
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJKooijman-Spelt-30112017.pdf911.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.