Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8905
Title: Exploratief Onderzoek over de Bijdrage van Interactieve Werkvormen in Blended Learning aan Kennistransformatie en de Rol van Cognitieve Zelfregulatie.
Authors: Janssen- van der Zande, Bertiene
Keywords: interactieve werkvormen
blended learning
kennistransformatie
interactie
cognitieve zelfregulatie
hoger beroepsonderwijs
Issue Date: 12-Dec-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De beroepspraktijk verandert voortdurend en zorgt ervoor dat professionaliseren van werknemers noodzakelijk blijft. Onderwijsinstellingen spelen hierop in door flexibel onderwijs aan te bieden dat afgestemd is op de behoeften en de kenmerken van deze doelgroep. Daarom bieden zij steeds vaker deeltijdstudies aan waarin gebruik wordt gemaakt van blended learning dat face-to-face lessen combineert met online onderwijs. Uitdaging is om voldoende interactiemomenten te creëren waarin studenten kennis en ervaring kunnen delen om van elkaar te leren. Doel van dit exploratief onderzoek is om te verkennen wat, volgens studenten, de bijdrage is van interactieve werkvormen in blended learning aan kennistransformatie en wat de rol is van cognitieve zelfregulatie. Na een uitgebreide literatuurstudie zijn de volgende werkvormen gedefinieerd en onderzocht: interactieve presentatie, brainstorm, discussie, actiegerichte reflectiegesprek en betekenisgerichte reflectiegesprek. Centraal in dit onderzoek staan de studenten en docenten die verbonden zijn aan de ict-deeltijdopleiding van Fontys Hogeschool (FHICT) en experimenteren met interactieve werkvormen in blended learning. Voor het onderzoek zijn in totaal 72 studenten en 13 docenten uitgenodigd, maar niet iedereen heeft effectief deelgenomen aan het gehele onderzoek. Feitelijke aantallen respondenten zijn gerelateerd aan het gebruikte meetinstrument: vragenlijst (n=30), observatielijst (n=26), interview met studenten (n=6) en gesprekken met docenten (n=5). Het onderzoek is uitgevoerd volgens een mixed methods design. Er is gebruikgemaakt van methodetriangulatie en datatypetriangulatie om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen schetsen. De kwantitatieve data zijn verkregen middels een vragenlijst voor studenten en lesobservaties. De lesobservaties zijn bedoeld om ervaringen van de studenten te vergelijken met de waarnemingen van de onderzoeker. De kwalitatieve data zijn verkregen door middel van interviews met studenten en gesprekken met docenten. Deze data zijn gebruikt om verdieping te geven aan de onderzoeksresultaten. De onderzoeksresultaten van de vragenlijst en de interviews tonen aan dat studenten overall ervaren dat interactieve werkvormen bijdragen aan kennistransformatie en dat cognitieve zelfregulatie een belangrijke rol speelt.
Description: Janssen- van der Zande, B. (2017).Exploratief Onderzoek over de Bijdrage van Interactieve Werkvormen in Blended Learning aan Kennistransformatie en de Rol van Cognitieve Zelfregulatie. December, 12, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8905
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWB Janssen -van der Zande-12122017.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.