Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9158
Title: Evaluatie van de toepassing van de Best Value aanpak bij een IT aanbestedingstraject door een overheidsinstelling
Other Titles: Een verkennend onderzoek naar de inzet van Prestatieinkoop en Best Value Procurement bij de aanbesteding van IT Diensten bij de (semi)overheid.
Authors: van den Hooven, John
Issue Date: Jul-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het onderzoek heeft zich ontwikkeld rondom de probleemstelling die bij het “Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid” aan de orde is geweest. In de conclusie van het Parlementair onderzoek worden een aantal factoren voor het falen van ICT-projecten bij de Rijksoverheid opgesomd. De commissie adviseert vervolgens om aan-dacht te besteden aan de Prestatieinkoop methodiek om te komen tot meer gestructureerd overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: “Bij deze relatief nieuwe methode schrijft de opdrachtgever niet precies voor wat hij wil, maar gebruikt hij een «ingekaderde behoefte met doelstellingen». Ook treedt hij tijdens het traject gestructureerd meer in overleg met de aanbieders. Op deze manier formule-ren opdrachtgever en opdrachtnemers gezamenlijk de gewenste oplossing voor een probleem” (Elias, Ulenbelt, Fokke, Slot, & Meenen, 2015) De adviezen van de Parlementaire Commissie zijn de aanleiding geweest voor het onder-werp van het onderzoek en daarbij behorende doelstelling: "De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het feit of het toepassen van Prestatieinkoop leidt tot meer en beter overleg om gezamenlijk te komen tot de ge-wenste oplossing voor een probleem?" Om hierover een uitspraak te kunnen doen is, na een literatuuronderzoek, de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “In hoeverre en op welke wijze is Prestatieinkoop toepasbaar als inkoopmethodiek voor het verwerven van een IT-dienst door de (semi)overheid” Om deze vraag te beantwoorden is eerst een literatuuronderzoek uitgevoerd. Het literatuuronderzoek heeft een theoretisch kader met betrekking tot Prestatieinkoop, Interactie en Samenwerking opgeleverd. Gebleken is dat vanuit het perspectief van de marketing theorieën een model van de International Marketing en Purchase Group beschik-baar is waarin de variabelen met betrekking tot interactie en samenwerking worden beschreven en geoperationaliseerd. Aan de hand van een tweetal opgestelde stellingen, gebaseerd op het model van de IMP-group is de relatie Prestatieinkoop en Interactie on-derzocht. Naast het model van IMP-group leverde het literatuuronderzoek ook een model en theorieën waarmee getoetst kon worden of de juiste personen en bekwaamheden in het in-kooptraject betrokken worden. Ook dit model is gebruikt om de Prestatieinkoop methodiek in de praktijk te toetsen. Prestatieinkoop is afgeleid van het Best Value Procurement System, kortweg BVP. Om de kern van Prestatieinkoop te illustreren het volgende voorbeeld: Stel we willen de Mount Everest beklimmen. Bij het selecteren van de bergklimmer om ons te begeleiden, kunnen we kiezen uit twee scenario’s:1. We huren een bergklimmer in en vertellen hem hoe hij de berg moet beklimmen, welk gereedschap hij daarbij moet gebruiken en dat het sneller en goedkoper kan. 2. We zoeken een zeer ervaren bergklimmer en laten hem bepalen hoe we de berg gaan beklimmen. Prestatieinkoop en BVP richten zich op het tweede scenario: Maak optimaal gebruik van een expert (J. v. d. Rijt & Santema, 2011). Dit betekent dat de opdrachtgever zich meer richt op het doel van de dienst die ingekocht wordt, de functionele specificatie. Om de theorie in de praktijk te toetsen is vervolgens een enkelvoudige casestudie uitgevoerd op een Prestatieinkoop traject voor de verwerving van een IT-dienst voor een semioverheid organisatie. Hiervoor zijn gestructureerde interviews gebruikt die vervolgens zijn geanalyseerd. Literatuur en empirie hebben uiteindelijk geleid tot het beantwoorden van de gestelde vragen en een conclusie ten aanzien van de hoofdvraag. Er is vastgesteld dat: • In theorie en praktijk is gebleken dat de Prestatieinkoop methodiek toepasbaar is voor het verwerven van een IT-dienst. • De methodiek met een relatief kleine aanpassing invulling geeft aan de regulering behorende bij het aanbestedingstraject. • Prestatieinkoop de formele interactie tijdens het selectie-en uitvoeringsproces on-dersteunt en onderschrijft. In de praktijk van het toepassen van Prestatieinkoop blijkt dat de informele (social) interactie toch aandacht krijgt, ook al wordt dat door de methodiek niet voorgeschreven. • Prestatieinkoop ondersteunt de inzet van inhoudsdeskundige (met kennis van “de business”) tijdens het inkoop- en uitvoeringstraject. Daarmee geeft Prestatieinkoopinvulling aan het model en advies van Wynstra, Axelsson en van der Valk voor dien-sten die geclassificeerd kunnen worden als “Instrumental Services”. Waarmee voor de hoofdvraag geconcludeerd wordt: Prestatieinkoop is toepasbaar voor het verwerven van een IT-dienst voor de (semi)overheid. Een relatief kort antwoord bij een uitgebreid onderzoek, maar als we de resultaten relateren aan het advies van de Parlementaire Commissie dan kan het volgende worden toegevoegd: Bij het toepassen van Prestatieinkoop gezien vanuit de theorie lijkt het advies niet te kloppen. De basis is dat de opdrachtnemer de oplossing voor het probleem (dienst) ontwikkelt. Echter bij invulling in de praktijk blijkt het sec door de opdrachtnemer leveren van de oplossing een stuk genuanceerder. Gedurende de concretiseringsfase is er wel degelijk samenwerking en komt men tot een gezamenlijk resultaat. Dit is het antwoord op de vraag die in de doelstelling is opgesloten: er wordt beter en meer gestructureerd overleg gepleegd. Er zijn twee belangrijke factoren bij de inzet van Prestatieinkoop aan de orde gekomen die niet in deze doelstelling genoemd worden: 1) Prestatieinkoop forceert functioneel en op resultaat gericht specificeren: “Wat wil de opdrachtgever bereiken”. 2) Prestatieinkoop zet de opdrachtnemer in zijn kracht: “Hij wordt als expert aangesproken en ingezet.” Beide factoren zullen zoals door de commissie wordt aangegeven bijdragen aan een ver-betering van de onderlinge verhoudingen en dienstverlening.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9158
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hooven van den J B9232B scriptie.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons