Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9172
Title: Leraren en hun intentie tot het gebruik van digitale leermaterialen in hun onderwijspraktijk
Authors: Vermeulen, Marjan
Van Acker, Frederik
Kreijns, Karel
Van Buuren, Hans
Keywords: digitale leermaterialen
Wikiwijs
ICT
leraren
primair onderwijs
voortgezet onderwijs
beroepsonderwijs
Issue Date: 2012
Publisher: Pedagogische studiën
Citation: Vermeulen, M., Van Acker, F., Kreijns, K., & Van Buuren, H. (2012). Leraren en hun intentie tot gebruik van digitale leermaterialen in hun onderwijs. Pedagogische Studïen, 89(3), 159-173. (IF 0.244)
Abstract: Het ministerie van OCW heeft in 2009 het ini- tiatief genomen om door middel van het pro- ject Wikiwijs het gebruik van (open) digitaal ontsloten leermaterialen te stimuleren in het onderwijs. Voor een succesvolle invoering van Wikiwijs moet het aantal deelnemende le- raren voldoende groot zijn. Omdat uit ver- schillende onderzoeken blijkt dat zelfs als alle mogelijke voorwaarden voor gebruik van ICT zijn gecreëerd, leraren ICT toch maar zeer be- perkt gebruiken, is in het kader van het Wiki- wijs-initiatief een vragenlijstonderzoek uit- gevoerd in het primair, voortgezet en middel- baar beroepsonderwijs, om te verkennen door welke individuele kenmerken de intentie digi- tale leermaterialen te gebruiken wordt bepaald. Op basis van het Geïntegreerde Model voor Gedragsvoorspelling, is het vermoeden dat self-efficacy, houding en subjectieve norm een centrale medierende rol spelen bij de intentie van leraren om DLMs in hun onderwijs in te zetten. Uit de resultaten blijkt dat deze kern- variabelen de invloed van individuele factoren zoals ICT-angst, ICT-vaardigheid, ervaren on- dersteuning en persoonlijk ondernemerschap op de intentie tot het gebruik van digitale leer- materialen voor een groot deel verklaren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9172
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papersThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons