Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9224
Title: De ontwikkeling van het bankentoezicht
Other Titles: Een onderzoek naar de ontwikkelingen die zich sinds de financiële crisis, die begon in 2008, hebben voorgedaan in het financiële toezicht op nationaal en Europees niveau, en welke politieke en juridische overwegingen aan deze veranderingen ten grondslag liggen
Authors: Boogaard, H.P.A.
Keywords: financieel bankentoezicht
kredietcrisis
eurocrisis
Europese Bankenunie
bankencrisismanagement
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Deze scriptie gaat over de ontwikkelingen die zich sinds de financiële crisis, die begon in 2008, hebben voorgedaan in met name het prudentieel bankentoezicht op nationaal en Europees niveau, en welke politieke en juridische overwegingen aan deze veranderingen ten grondslag liggen. Sinds de financiële crisis hebben zich in het prudentieel toezicht op banken grote veranderingen voorgedaan. De grootste verandering trad op toen in juni 2012 door de Eurolanden werd besloten tot de oprichting van de Europese Bankenunie. Herstel van vertrouwen, waarborging van de financiële stabiliteit en minimalisatie van de kosten van afwikkeling van noodlijdende banken voor de belasting-betaler waren de overwegingen die aan deze grootscheepse aanpassing van de Europese en Neder-landse regelgeving voor banken ten grondslag lagen. Uit dit onderzoek zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen die de effectiviteit van het (toekomstig) bankentoezicht in de weg kunnen staan. Als meest belangrijke zijn te noemen: De (on)toereikendheid van het eigen vermogen van de banken, (on)toereikendheid van het afwikkelfonds en de risico’s van shadowbanking die een destabiliserend effect voor het financiële stelsel kunnen hebben. Discussiepunt is wel of juristen zich zouden moeten verzetten tegen het ontwikkelen van financiële wanproducten, die de samenleving ontwrichten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9224
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
boogaard.pdf765.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.