Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9391
Title: Netwerkleren: Schakel tussen Onderwijs en Onderzoek.
Authors: Van den Berg - Bartelink, Nelleke
Keywords: netwerkleren
verbinding onderwijs en onderzoek
netwerkorganisatie
netwerkorganisatie
professionalisering
ICT ondersteuning netwerk
Issue Date: 4-Jan-2018
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Tussen onderwijs en onderzoek wordt een moeizame samenwerking ervaren, ondanks het ontstaan van netwerkachtige kenniskringen rondom een lector. Veel onderzoeken laten het belang zien van een goede samenwerking tussen docenten en onderzoekers, waarbij goede communicatie essentieel is. Om de verbinding tussen onderwijs en onderzoek te versterken, is het van belang dat docenten en onderzoekers meer op elkaars werk betrokken raken. Dat kan door elkaar te treffen in netwerken. Een organisatie kan zo ingericht worden dat het ontstaan van netwerken gefaciliteerd wordt. Het leren dat binnen netwerken plaatsvindt, wordt ook wel netwerkleren genoemd hetgeen de professionalisering van docenten en onderzoekers stimuleert. Professionalisering gaat over de kwaliteit van docenten en onderzoekers en valt in het kader van “een leven lang leren”. Om netwerkleren te versterken kunnen netwerken ondersteund worden met behulp van ICT. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre docenten, docentonderzoekers en onderzoekers (drie groepen professionals) binnen een organisatie voor hoger onderwijs vinden dat hun organisatie, zijzelf, en de ICT ondersteuning voldoen aan de ideaaltypische kenmerken van netwerkleren. Voor dit onderzoek is op basis van literatuur een vragenlijst geconstrueerd en vervolgens gevalideerd door het uitvoeren van een componentenanalyse. Deze vragenlijst is per E-mail voorgelegd aan de drie groepen professionals om een beeld te krijgen van de huidige situatie rondom netwerkleren binnen een hogeschool. De componentenanalyse van de 150 ingevulde vragenlijsten laat zien dat netwerkleren geen zelfstandige component is. Op basis van de beschreven resultaten zijn een viertal componenten geconstrueerd. De eerste drie componenten komen overeen met de ideaaltypische kenmerken van de aspecten die de mogelijkheden tot netwerkleren bepalen, namelijk de geschiktheid van de organisatie, de professionele houding tot netwerkenleren van drie groepen professionals en de ondersteunende ICT. De vierde component heeft een aantal specifieke kenmerken van een netwerk-faciliterende organisatie, namelijk kenmerken die gaan over gelijkwaardige samenwerking. Om de drie groepen professionals met elkaar te vergelijken hoe ze scoren op de verschillende dimensies, zijn ANOVA toetsen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat bij dimensie professionele houding tot netwerkleren docent-onderzoekers en onderzoekers significant hoger scoren dan docenten. Exploratief onderzoek binnen de drie groepen professionals laat zien dat participanten niet verschillend scoren op grond van geslacht maar wel op grond van leeftijd. Concluderend kan gezegd worden dat de drie groepen professionals vinden dat hun organisatie voor hoger onderwijs voldoet aan de ideaaltypische kenmerken van netwerkleren. Docent-onderzoekers en onderzoekers vinden van zichzelf dat zij voldoen aan de ideaaltypische kenmerken van een professionele houding tot netwerkleren, terwijl docenten dat significant minder herkennen bij zichzelf. Alle groepen professionals vinden dat de ICT ondersteuning minder sterk aanwezig is dan dat idealiter zou moeten zijn. Uit exploratief onderzoek blijkt dat leeftijd een rol speelt hoe professionals naar de aspecten van netwerkleren kijken. Netwerkleren gaat samen met professionalisering door menging van functies. Aanbevolen wordt om docenten die tot nu toe niet bij kenniskringen betrokken zijn, de gelegenheid te geven om deel uit te maken van kenniskringen zodat de verbinding onderwijs en onderzoek versterkt wordt.
Description: Van den Berg - Bartelink, N. (2018). Netwerkleren: Schakel tussen Onderwijs en Onderzoek. Januari, 4, 2018, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9391
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWNvandenBerg-Bartelink-04012018.pdf421.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.