Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9491
Title: ‘Het verschil in complexiteitsperceptie tussen een cloud en een on-premise ERP-implementatie nader bezien...’
Authors: Bouwmeester, Roy
Issue Date: 30-Nov-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De cloud is, als aanvulling op de levervorm on-premises, in opkomst voor ERP-implementaties. Een verhoogde complexiteitsperceptie zorgt voor lastigere besluitvorming tijdens de ERP-implementatie (Remington, Zolin, & Turner, 2009). Dit onderzoek tracht bij te dragen aan de wetenschap door meer inzicht te geven in het verschil in complexiteitsperceptie tussen cloud en on-premises ERP-implementaties. Aan de hand van literatuuronderzoek zijn de definities voor ERP-implementatie, de levervormen cloud en on-premises, stakeholders, complexiteit en complexiteitsperceptie vastgesteld. Literatuur over de complexiteitsperceptie van een ERP-implementatie is niet gevonden. De complexiteitsperceptie van een project wordt beschreven aan de hand van zeven dimensies, namelijk ‘goals’, ‘stakeholders’, ‘interfaces and dependencies’, ‘technology’, ‘management processes’, ‘work practices’ en ‘time’ (Remington et al., 2009). Bovenstaande dimensies vormen de basis van het empirisch kwalitatief verkennend onderzoek aan de hand waarvan een enquête in de vorm van een elektronische vragenlijst is ontwikkeld. Door middel hiervan is de complexiteitsperceptie gemeten bij een tweetal cloud en on-premises ERP-implementaties bij drie verschillende stakeholders, namelijk stuurgroepleden, projectmanagers en consultants. De vragenlijst is uitgezet onder 32 personen. 23 personen hebben de vragenlijst ingevuld waarvan er 6 betrokken zijn geweest bij een cloud en 17 bij een on-premises ERP-implementatie. Op basis van de resultaten heeft een kwalitatieve beoordeling (laag, midden en hoog) van de complexiteitsperceptie over de zeven dimensies plaatsgevonden per stakeholder voor zowel cloud als on-premises. Uit de resultaten blijkt dat de dimensies ‘management processes’ en ‘technology’ door alle stakeholders voor beide levervormen als ‘hoog’ gewaardeerd worden; voor ‘interfaces and dependencies’ geldt dat deze door alle stakeholders, behalve ‘stuurgroepleden’, als ‘hoog’ gewaardeerd wordt. Opvallend is dat de complexiteitsperceptie voor on-premises ERP-implementaties over de zeven dimensies gelijk wordt gewaardeerd door ‘projectmanagers’ en ‘consultants’. Als er een verschil in waardering tussen cloud en on-premises is geconstateerd, dan wordt de levervorm cloud door ‘stuurgroepleden’ voor alle dimensies behalve ‘time’, als complexer gezien dan on-premises. ‘Consultants’ en ‘projectmanagers’ waarderen on-premises in dat geval als complexer dan cloud. ‘Stuurgroepleden’ ervaren voornamelijk verhoogde complexiteit bij organisatorische kenmerken. Bijvoorbeeld bij betrokken houden van stakeholders, planningsafhankelijkheid met andere projecten en cultuurverschillen in werkwijze en terminologie. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de cloud nieuw is, maar dat de zorg voor de techniek ligt bij de leverancier waardoor aandacht van het management van de gebruikende organisatie meer gericht is op organisatorische aspecten. ‘Consultants’ en ‘projectmanagers’ ervaren een verhoogde complexiteit voor on-premises ten aanzien van het betrokken houden van stakeholders, wijzigen van beslissende functionarissen en de impact van reorganisaties op de ERP-implementatie. De doorlooptijd kan hiervan een oorzaak zijn. Cloud ERP-implementaties kennen veelal een kortere doorlooptijd, waardoor de kans op een reorganisatie of het vervangen van een beslisser binnen de tijdspanne van de ERP-implementatie kleiner is. Aanbevelingen voor nader onderzoek zijn drieledig. Ten eerste uitgebreider en diepgaander onderzoek naar de dimensies ‘management processses’, ‘technology’ en ‘interfaces and dependencies’. Ten tweede het verschil in complexiteitsperceptie door ‘stuurgroepleden’ enerzijds en ‘consultants’en ‘projectmanagers’ anderzijds en tenslotte de invloed van doorlooptijd van een ERP-implementatie op de complexiteitsperceptie van een ERP-implementatie. Tevens zijn er mogelijkheden voor verbeteringen geadviseerd ten aanzien van het gehanteerde model en de enquête. De validiteit van dit onderzoek wordt negatief beïnvloed door drie oorzaken. Ten eerste de beperking tot drie stakeholders terwijl er tien in de literatuur zijn gevonden. Ten tweede wordt het meetbereik beperkt doordat er slecht drie vragen per dimensie worden gesteld in de vragenlijst terwijl er meer bekend zijn in de literatuur. Tenslotte is de steekproef zeer klein waardoor statistische generaliseerbaarheid beperkt is.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9491
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Bouwmeester R.pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons