Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9492
Title: Keuringsdienst van processen
Other Titles: Het ontwikkelen van een methode voor het meten van de kwaliteit van het besluitvormingsproces van de gemeentelijke kadernota.
Authors: van Bree, Joost
Keywords: Besluitvormingsprocessen
kwaliteit
kadernota
fuzzy set theorie
Issue Date: 19-Nov-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: We maken continu beslissingen en nemen besluiten, zonder dat we daar al te vaak lang bij stil staan. Natuurlijk denken we goed na als we geld uitgeven. Dit is ook het geval bij overheden, waar keuzes worden gemaakt en beslissingen worden genomen voor of namens inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Maar wat is de kwaliteit van deze beslissingen? En wat als het gaat over een politiek gekleurd proces waarbij je inhoudelijk mogelijk andere keuzes zou maken? De kadernota is een dergelijk proces waarbij er keuzes worden gemaakt voor je. De kadernota markeert de start van een nieuw begrotingsjaar waarin de gemeenteraad inhoudelijk en financiële richting geeft aan de komende begroting. Dus een inzicht hoe ze jouw geld willen gaan uitgeven de komende jaren. Dan is het wel van belang dat je weet van welke kwaliteit het opgestelde product is. Het besluit is het einde van het besluitvormingsproces. De kwaliteit van het besluit kan vaak pas jaren laten worden vastgesteld, als de effecten ervan duidelijk zijn. In dit onderzoek is het eindresultaat (het besluit) ondergeschikt aan het proces en daarom wordt er gekeken naar de kwaliteit van het besluitvormingsproces. Waarbij onderzocht wordt of het mogelijk is om een adequate methode te ontwikkelen voor het meten van de kwaliteit van het besluitvormingsproces van de gemeentelijke kadernota. Het keurmerk moet voor een kwaliteitswaarborg zorgen. Als burger moet je er op kunnen vertrouwen dat het besluit op een goede manier tot stand is gekomen. Uit de literatuurstudie is gebleken dat er nog geen artikelen bestaan die gericht zijn op kwaliteitscriteria waaraan een besluitvormingsproces moet voldoen. Veel gevonden resultaten gaan in op het resultaat van het besluitvormingsproces, het besluit. Er kan op basis van de literatuurstudie geen antwoord worden gegeven op de “hoe vraag”. Hoe bepaal je de kwaliteit van het besluitvormingsproces? Daarom wordt er in het vervolg van het onderzoek vanuit een praktijk casus onderzocht of er een adequate meetmethode ontwikkeld kan worden voor het meten van de kwaliteit. Voor de methodische invulling van het onderzoek is met behulp van de theorie van “ontwerpgericht onderzoek” een model gemaakt om de kwaliteit van het besluitvormingsproces te toetsen. Deze meetmethode is in de praktijk getest. Aan de hand van de vijf meetcriteria en ontwerpeisen die zijn opgesteld door leden van de beoogde doelgroepen, is een prototype gebouwd en getest. Hierbij is gebruik gemaakt van de fuzzy set theorie om de abstracte begrippen om te zetten naar een begrijpelijk rapportcijfer. Op deze wijze is er een oordeel gegeven over het doorlopen proces van de kadernota. Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om een adequaat meetmethode te ontwerpen voor de beoordeling van de kwaliteit van het besluitvormingsproces van de kadernota. Aan de hand van het ontwerpgericht onderzoeken en met behulp van de fuzzy set theorie is het gelukt om een prototype te ontwerpen die het gehele proces van de kadernota kan beoordelen en zo een eindcijfer kan genereren over de kwaliteit van het proces. Met dit onderzoek is er slechts een eerste aanzet gegeven met de ontwikkeling van een prototype meetinstrument. Aanbevolen wordt om een volgend prototype te ontwikkelen waarbij er rekening wordt gehouden met de leer- en verbeterpunten uit dit onderzoek. Het onderzoek geeft voldoende aanleiding om een tweede prototype te ontwikkelen en te testen. Een bredere toepassing van de meetmethode - op verschilleden besluitvormingsprocessen - kan vervolgens nieuwe informatie opleveren. De cyclus van het ontwerpgericht onderzoeken moet meerdere malen doorlopen worden want alleen dan kan de meerwaarde van het prototype pas echt goed beoordeeld worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9492
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Bree van J.pdf3.53 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons