Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9494
Title: De invloed van Agile werken op de motivatie van softwareontwikkelaars
Authors: van Dorst, Cindy
Issue Date: 19-Jun-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Software ontwikkeling is veranderd in de afgelopen jaren. Nieuwe vormen van (samen)werken, met inbegrip van Agile methoden, benadrukken het belang van de menselijke kant van software ontwikkelen. Deze verandering gekoppeld aan de toenemende noodzaak om goede software op te leveren, maakt dat het belangrijk is dat we grip krijgen op het motiveren van softwareontwikkelaars. Het doel van dit afstudeeronderzoek is om een stap in de richting hiervan te zetten. Softwareontwikkeling is een activiteit waarbij motivatie wordt gezien als één van de meest bepalende factoren voor productiviteit (Boehm, 1981) en kwaliteit (McConnell, 1996). Toch is relatief weinig bekend over de motivatie in een Agile context, welke Agile kenmerken zijn van invloed op de motivatie. De centrale vraag in dit afstudeeronderzoek is daarom: 􀁸 Kan Agile werken ingezet worden om de motivatie van softwareontwikkelaars positief te beïnvloeden? De vraag is dus hoe je motivatie kunt beïnvloeden en waar je dan op moet sturen. Om deze vraag te beantwoorden heb ik op basis van de motivatiefactoren voor software ontwikkelaars en de Agile kenmerken het Agile Principes Motivatie (APM) model opgesteld. De hiervoor gebruikte motivatiefactoren zijn gevonden door Sharp, Baddoo, Beecham, Hall & Robinson (2008) na een uitgebreid literatuuronderzoek. Op dit moment lijkt dit onderzoek - met als uitkomst 21 beschreven motivatiefactoren - het meest volledige en best onderbouwde resultaat op dit onderzoeksthema te zijn. In tabel één staan deze motivatoren vermeld. In dit afstudeeronderzoek ben ik vooral geïnteresseerd in welke Agile kenmerken voor een hogere motivatie kunnen zorgen. Als we dat weten, weet je meteen waar je in Agile gericht op moet sturen om de motivatie te beïnvloeden. Om de x-as van het APM-model te voorzien van Agile kenmerken heb ik aantal onderzoeken, onder andere: Ambler (2009), Janus (2012), Yu en Petter (2014), en Fontana et al (2014), bestudeerd. Allemaal proberen ze Agile werken te typeren, definiëren of meetbaar te maken door het opstellen van een lijst van kenmerken. Al deze ‘practices’, criteria of benoemde activiteiten vinden echter hun oorsprong in de principes uit het Agile Manifesto. Ook Williams concludeert in 2012 dat de originele 12 principes uit het Agile Manifesto uitstekend de essentie weergeven van het Agile werken zoals dat binnen de huidige softwareontwikkeling aanwezig is. In tabel twee worden de 12 belangrijkste kenmerken, de zogenoemde principes, van Agile weergegeven. Ondanks de populariteit van Agile werken is er beperkte kennis over de mogelijke gevolgen van de toepassing van de Agile principes (Janus, 2012) en Diebold en Zehler, 2015). Zo bestaat er het vermoeden dat de toepassing van een Agile aanpak de motivatie zal verhogen maar is het vooralsnog onduidelijk welke Agile kenmerken in welke mate de motivatie verhogen (McHugh, Conboy, & Lang, 2011). In het theoretische deel van dit onderzoek zijn de bevindingen van Mc. Hugh et al. gebruikt om het APM-model te toetsen op bruikbaarheid en de eerste conclusies te trekken. Wat we dan zien is dat er een significante invloed zichtbaar is op de motivatiefactoren identificatie met de taken, medezeggenschap, gevoel van verbondenheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.In het empirische deel van het onderzoek ben ik dan ook een stapje verder gegaan en is in de praktijk onderzocht wat de invloed van een drietal Agile principes is op één van de 21 motivatiefactoren. Het doel is het zichtbaar maken van het effect van het draaien aan de individuele Agile knoppen (de principes) op de motivatiefactoren voor softwareontwikkelaars. Deze toetsing heeft plaats gevonden aan de hand van een drietal hypotheses. Het praktijkonderzoek toetst een drietal hypotheses waarbij het resultaat van het literatuuronderzoek en het referentiemodel als input gebruikt zijn voor het opstellen van de hypotheses: 􀁸 H1. Tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software heeft de hoogste prioriteit (P1), dit leidt tot een hogere motivatie door de goede taak identificatie (M1). 􀁸 H2. Het hanteren van het principe dat werkende software de belangrijkste maat is voor voortgang (P7) draagt bij aan goede taak identificatie (M1) met als gevolg een hogere motivatie. 􀁸 H3. Het op vaste tijden onderzoeken door het team hoe het effectiever kan worden en vervolgens zijn gedrag daarop aan te passen. (P12) leidt tot een hogere motivatie omdat dit een positieve invloed heeft op de taak identificatie (M1) is. De resultaten laten zien dat de eerste twee hypothesen positief beantwoord kunnen worden. Op basis hiervan lijkt het dat de afzonderlijke Agile principes hun eigen mate van invloed kunnen hebben op de motivatiefactoren. De resultaten van dit onderzoek zijn bruikbaar voor een onderneming die Agile werkt, op het punt staat Agile te gaan werken of hier wellicht weer afscheid van wil nemen. Ze geven inzicht in de mogelijke impact op de motivatie van softwareontwikkelaars en de hiermee nauw verbonden kwaliteit van het eindproduct. Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen, zo is er in het algemeen tijdens dit onderzoek een sterke focus geweest op het proces. Hoewel het resultaat van dit onderzoek overeen komt met wat er in de literatuur gesteld wordt is aanvullend onderzoek van essentieel belang om daadwerkelijk een compleet, bruikbaar en generaliseerbaar resultaat te creëren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9494
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Dorst van C.pdf11.78 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons