Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9529
Title: Effectiviteit van de stakeholderdialoog bij een Request for Proposal
Other Titles: Empirisch onderzoek naar de effectiviteit van de stakeholderdialoog bij een Request for Proposal voor het selecteren van een outsourcingspartner bij IT-projecten
Authors: Sahtoe, Shasi
Keywords: Outsourcing
Outsourcingspartner
Request for Proposal
Stakeholderdialoog
Issue Date: 28-Jan-2018
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Een van de fasen van outsourcing volgens het model van Buligiu & Ciora is het "selecteren van een outsourcingspartner". Bij outsourcen is het belangrijk dat bedrijven de juiste outsourcingpartners selecteren (Liou et al, 2011). Los van het feit dat het belangrijk is dat bedrijven de juiste outsourcingspartners selecteren zorgt het delen van informatie voor een nauwere samenwerking tussen de partners. Het is daarom noodzakelijk dat bedrijven tijdens de fase "selecteren van een outsourcingspartner" voortdurend informatie met elkaar delen. In het (aanvullend) literatuuronderzoek wordt specifiek ingezoomd op de fase "selecteren van een outsourcingspartner" en het deelaspect "delen van informatie”. Er wordt onderzocht welke stappen er zijn voor het selecteren van een outsourcingspartner in het model van Rushton & Walker en hoe daarbij wordt omgegaan met het delen van informatie. In het empirisch onderzoek wordt specifiek ingezoomd op een van de stappen voor het selecteren van een outsourcingspartner in het model van Rushton & Walker namelijk de “Request for Proposal”. Voor het empirisch onderzoek wordt de volgende opdrachtformulering gehanteerd: Onderzoek in hoeverre er bij het werken met een Request for Proposal (voor het selecteren van een outsourcingspartner bij IT-projecten) sprake is van een effectieve stakeholderdialoog en is er een verschil tussen de klant en leveranciers optiek hierbij? In dit onderzoek wordt geïnventariseerd in hoeverre er bij IT-outsourcingstrajecten in Nederland, waarbij gebruik is gemaakt van een RFP voldaan wordt aan 30 stellingen die zijn afgeleid van enkele precondities voor een effectieve stakeholderdialoog. Dit is gedaan door een steekproef te nemen uit alle IT-outsourcing RFP-trajecten waarbij ICT-ers die een rol hebben gespeeld in deze trajecten een vragenlijst moeten invullen waarin deze 30 stellingen worden gemeten aan de hand van 30 vragen. Rekening houdend met de resultaten van de betrouwbaarheidsanalyse en de validiteit mag op grond van de resultaten van dit onderzoek worden aangenomen dat er bij de huidige invulling van het werken met een RFP sprake is van een effectieve stakeholderdialoog. Op basis van de resultaten is de conclusie dat bij het werken met een Request for Proposal (voor het selecteren van een outsourcingspartner bij IT-projecten) de effectiviteit van de stakeholderdialoog niet anders wordt ervaren door de groep leveranciers en de groep klanten. Om de effectiviteit van de stakeholderdialoog te verbeteren kunnen leveranciers eenvoudig afstemmen met de klant hoe de informatievoorziening naar elkaar, de achterban en e.v.t. de media zal plaatsvinden. Een tweede verbeterpunt is het afstemmen van maatregelen die getroffen zullen worden indien een van de partijen zich niet houdt aan de regels voor de dialoog. O.b.v. bovenstaande terugkoppeling kan worden geconcludeerd dat beleidsmakers voorlopig niet hoeven uit te kijken naar andere alternatieven c.q. methoden voor het selecteren van een outsourcingspartner bij het outsourcen van IT-projecten (dan een RFP) als het gaat om de effectiviteit van de stakeholderdialoog.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9529
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Sahtoe S.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons