Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9541
Title: De verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen bij ERP implementaties
Authors: Brandes, Wesley
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In een onderzoek van Carton, et al. (2007) is naar voren gekomen dat door de scope en complexiteit van ERP projecten traditionele projectmanagement strategieën niet voldoende zijn om specifieke problemen van ERP implementaties te tackelen. Veel is er door onderzoekers geschreven over wat de gevolgen van problemen kunnen zijn bij de implementatie van een ERP systeem (o.a. Garg et al., 2012). Wat in deze artikelen niet naar voren komt is waar en door wie in de organisatie de gevonden problemen het beste kunnen worden opgepakt. Middels een literatuuronderzoek zijn ERP-problemen geïnventariseerd en is onderzocht wat onder formele bevoegdheid wordt verstaan. Een lijst van 28 door Garg et al. (2012) vastgelegde problemen zijn vervolgens getoetst aan de praktijk om te zien waar de formele verantwoordelijkheid ligt. De 28 door Garg et al (2012) vastgelegde problemen zijn middels een enkelvoudige casestudy getoetst, om een antwoord te kunnen krijgen op de centrale vraag. Via semigestructureerde interviews met respondenten is informatie verzameld. De respondenten zijn alle betrokken geweest bij de implementatie via verschillende functies en vanuit verschillende afdelingen. Voor het onderzoek zijn de respondenten in een drietal groepen te onderscheiden, namelijk: - Project deelnemers - Deelnemers betrokken vanuit de business - Deelnemers betrokken vanuit het project Ter ondersteuning van de resultaten uit de semigestructureerde interviews was het idee om via documenten, schriftelijke secundaire gegevens op te halen. Een groot gedeelte van de documenten is echter reeds vernietigd, doordat het project al een geruime 6 jaar gelden is beëindigd. De documenten die nog aanwezig zijn (nog steeds 100de), zijn terug te vinden op diverse sharepoints, algemene schijven en prive schijven van medewerkers. In de documenten die zijn geraadpleegd is alleen indirect terug te vinden dat er problemen zijn geweest. Doordat ook geen enkele van de respondenten zelf documentatie heeft aangeleverd, is dit gedeelte niet meegenomen in het onderzoek. Dit betekent dat triangulatie tussen de projectdocumenten en de interviews niet mogelijk is en heeft derhalve een impact op de betrouwbaarheid van het onderzoek v.w.b. de oplossing. De interviews leiden initieel tot het benoemen van 26 van de 28 door Garg et al (2012) vastgelegde problemen. Na eliminatie van problemen die door minder dan 2/3 van de respondenten was opgenoemd, of waarbij minder dan 2/3 van alle respondenten het eens waren over waar de formele verantwoordelijkheid behoort te liggen, zijn er uiteindelijk 9 problemen overgebleven. - Ontoereikende samenstelling projectteam - Onrealistische projectplanning - Onrealistische verwachting - Gebruikers weerstand tegen verandering - Slechte ERP selectie - Over-afhankelijkheid van maatwerk - Slechte kwaliteit van BPR - Onrealistische verwachtingen ROI - Overschrijding implementatiekosten Het onderzoek heeft zich alleen geconcentreerd op deze overgebleven breed gedragen problemen uit oogpunt van betrouwbaarheid. Bij deze 9 problemen is voor: - Onrealistische projectplanning - Onrealistische verwachtingen - Over-afhankelijkheid van maatwerk Door de respondenten aangegeven dat het project de formele verantwoordelijkheid heeft voor het oplossen van het probleem. Bij alle drie de problemen hebben de respondenten aangegeven dat deze nooit zijn opgelost. Alleen bij ‘Onrealistische projectplanning’ hebben alle respondenten die hebben aangegeven dat dit probleem is voorgekomen unaniem aangegeven dat de formele verantwoordelijkheid bij het project ligt. Voor de overige twee toont het onderzoek aan dat niet alle (groepen) van respondenten het zelfde naar de formele verantwoordelijkheid kijken. Zo wordt bij ‘Onrealistische verwachtingen’, door 4 van de 8 respondenten aangegeven dat het een gezamenlijke bevoegdheid is van meerdere afdelingen, en zie je bij ‘Over-afhankelijkheid van maatwerk’, dat respondenten vanuit het project een andere formele verantwoordelijke aanwijzen dan business en IT respondenten. Vervolgonderzoeken zouden hier uitgevoerd moeten worden om te bekijken waardoor deze verschillen ontstaan, en of een gedeelde formele verantwoordelijkheid voor het oplossen van een probleem eigenlijk wel mogelijk is. Op het eerste gedeelte van de centrale vraag is via dit onderzoek een antwoord gekomen. Het tweede deel van de centrale vraag is echter onbeantwoord gebleven, namelijk ‘wordt die verantwoordelijkheid buiten het project geaccepteerd’. Dit tweede stuk zou via vervolgonderzoek alsnog beantwoord kunnen worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9541
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Brandes W.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons