Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9558
Title: Quick wins voor energiebesparing in rekencentra
Other Titles: Bekendheid en implementatie
Authors: Kraaijenoord, Arie
Issue Date: 20-Dec-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De uitstoot van broeikasgassen is wereldwijd een groot probleem wat desastreuze gevolgen kan hebben zoals natuurrampen en schaarste van goederen. De invloed van ICT op de uitstoot van broeikasgassen is significant (2%) en neemt ook jaarlijks toe. Binnen de ICT hebben rekencentra een belangrijk aandeel van 15% waarvan verwacht wordt dat dit gezien de explosieve stijging van online diensten nog verder zal toenemen. Het is belangrijk dat rekencentra de verantwoordelijk nemen in het terugdringen van hun energiegebruik. Onderzoek naar energiebesparing binnen rekencentra is van groot belang. In 2010 is aangegeven dat de meeste winst binnen energiebesparing valt te behalen in het plukken van laaghangend fruit, te vertalen als quick wins voor energiebesparende maatregelen. Of dit laaghangend fruit wordt geplukt is het vertrekpunt van het onderzoek. De vraagstelling voor het onderzoek luidt: Welke maatregelen voor het terugdringen van het energiegebruik binnen rekencentra zijn bekend en welke maatregelen worden toegepast door rekencentra en welke niet? Het onderzoek moet leiden tot meer inzicht in de bekendheid en de toepassing van niet-intensieve energiebesparende maatregelen binnen rekencentra. Dit inzicht kan bijdragen tot het terugdringen van de CO2-uitstoot binnen rekencentra. Uit de literatuurstudie zijn 26 maatregelen naar voren gekomen die bedrijven kunnen implementeren als energiebesparende maatregel. Deze 26 maatregelen zijn onder te brengen in tien categorieën: gebouw, mechanische installatie, elektrische installatie, de datavloer,luchtstroom, server racks, ICT apparatuur, besturingssysteem en virtualisatie, software en bedrijfsvoering. Daarnaast is een indeling voor rekencentra gevonden die toegepast is binnen het onderzoek: kleine, middelgrote en grote rekencentra. Onder colocatie rekencentra (dit zijn rekencentra waar apparatuur, ruimte en netwerkcapaciteit kan worden afgenomen door andere bedrijven) is een enquête gehouden waarin vragen zijn gesteld over de toepassing van de 26 energiebesparende maatregelen. Daarnaast is gevraagd wat de afwegingen zijn voor het wel of niet toepassen van maatregelen binnen het rekencentrum. De enquête is afgesloten met enkele algemene vragen. In eerste instantie is de enquête uitgezet onder alle Nederlandse colocatie rekencentra. De response op de enquête was te laag. Hierna is gekozen om een groot en een klein colocatie rekencentrum, een klein privaat rekencentrum en een klant van een rekencentrum deel te laten nemen aan de enquête. Op basis van de enquête zijn de volgende deelvragen beantwoord: Welke niet-intensieve energiebesparende maatregelen worden door rekencentra geïmplementeerd? Voor elke maatregel geldt dat deze door minimaal één rekencentrum wordt toegepast. Voor 6 van de 26 maatregelen is aangegeven dat de klant bepaalt of en hoe een energiebesparende maatregel wordt gehanteerd. Welke niet-intensieve energiebesparende maatregelen worden door rekencentra als quick wins ervaren? De meeste maatregelen (achttien) worden door rekencentra niet aangemerkt als quick win. In bepaalde categorieën (besturingssysteem/virtualisatie, software en bedrijfsvoering ) wordt niet één maatregel als quick win aangemerkt. Welke niet-intensieve energiebesparende maatregelen implementeren kleine, middelgrote en grote rekencentra? Grote rekencentra implementeren meer maatregelen dan kleine rekencentra en het private rekencentra. Na de enquête zijn de vier deelnemers van de enquête geïnterviewd. Doel van het interview was het beantwoorden van de laatste deelvraag van het onderzoek: Wat zijn redenen voor het wel of niet implementeren van niet-intensieve energiebesparende maatregelen? Duurzaamheid en kostenbesparing zijn de belangrijkste redenen voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, angst voor instabiliteit is de belangrijkste reden voor het niet doorvoeren van deze maatregelen. In de interviews kwam een extra afweging naar voren waarbij de prestige van de uitbater van het rekencentrum een reden was voor het terugdringen van energiegebruik. Welke maatregelen voor het terugdringen van het energiegebruik binnen rekencentra zijn bekend? Uit de gesprekken blijkt dat de maatregelen bekend zijn bij de rekencentra en dat dit dus geen reden is voor het niet toepassen van maatregelen. Welke maatregelen worden toegepast door rekencentra en welke niet? De maatregelen die door het US Environmental Protection Agency (EPA) worden benoemd worden meer toegepast dan maatregelen waarvoor dit niet geldt. Daarnaast lijken grote rekencentra ook meer maatregelen toe te passen dan kleine rekencentra. Een belangrijke bevinding van het onderzoek is de importantie van de klant bij het bepalen van het wel / niet toepassen van energiebesparende maatregelen. Het lijkt erop dat een colocatie rekencentrum zorgt voor de meer ondersteunende aspecten rondom de ICT (gebouw, mechanische en elektrische installatie, datavloer, luchtstroom en server racks) en de klant meer voor ICT aspecten (ICT apparatuur, software, bedrijfsvoering en besturingssysteem en virtualisatie). Welke invloed de samenwerking heeft en hoe deze kan worden verbeterd zou onderwerp kunnen zijn voor vervolgonderzoek. Wordt het laaghangend fruit geplukt zoals (D. J. Brown & Reams, 2010) stellen? Het antwoord hierop is deels ja en deels nee. De meeste van de maatregelen die door het EPA worden gecategoriseerd als “Improved operation” en “Best practice” werden bij minimaal twee van de drie rekencentra toegepast maar toch wordt het overgrote deel van de maatregelen niet door alle rekencentra toegepast.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9558
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Kraaijenoord.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons