Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9560
Title: Exploitatie van Open Source Software door organisaties
Other Titles: het ontwikkelen van een volwassenheidsmodel voor het beoordelen van de wijze waarop organisaties gebruikmaken en profiteren van OSS technologie.
Authors: Klappe, Stan
Keywords: open source software
volwassenheidsmodel
Issue Date: 5-Nov-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: CommerciĆ«le en publieke organisaties zijn sinds het begin van deze eeuw op een grotere schaal gebruik gaan maken van Open Source Software (OSS). Veel organisaties hebben de intentie om het gebruik van OSS in de toekomst verder te intensiveren, zodat zij kunnen profiteren van deze technologie. De Nederlandse Rijksoverheid had ook een stimuleringsbeleid ten aanzien van het gebruik van OSS in de eigen publieke sector, dit werd ten uitvoer gebracht uitgebracht door middel van diverse initiatieven in de periode van 2002 tot en met 2012. Een parlementaire onderzoekscommissie concludeerde in 2014 dat het bestaande beleid niet functioneerde en zij constateerde dat informatie over het gebruik van OSS in de Nederlandse publieke sector gedateerd was. De constateringen van de parlementaire onderzoekcommissie zijn opmerkelijk vormden de basis voor dit afstudeeronderzoek. Deze richt zich op de wijze waarop organisaties kunnen ontwikkelen ten aanzien van het exploiteren van OSS technologie en op de wijze waarop dit beoordeeld kan worden. Het ontwikkelen en testen van een beoordelingsinstrument van een volwassenheidsmodel was het einddoel. Dit volwassenheidsmodel werd ontwikkeld door middel van een literatuuronderzoek en een aanvullende literatuurstudie. Het ontwikkelde volwassenheidsmodel werd getoetst door middel van een meervoudige casestudie bij drie publieke organisaties. Naar aanleiding van dit empirisch onderzoek werd geconstateerd dat de ontwikkelde volwassenheidsmatrix geen accuraat beeld gaf over de wijze waarop organisaties zich kunnen ontwikkelen ten aanzien van de exploitatie van OSS en dat het ontwikkelde beoordelingsinstrument niet kan worden gebruikt voor het verrichten van een nauwkeurige meting. Het volwassenheidsmodel is naar aanleiding van de bevindingen van het empirisch onderzoek verbeterd. Dit model is hieronder weergegeven: het bestaat uit zes ontwikkelingsstadia en geeft aan hoe organisaties OSS kunnen benutten. De eerste drie ontwikkelingsstadia zijn gericht op het verkrijgen van inzicht over OSS binnen een organisatie en de laatste drie stadia zijn gericht op het veranderen van een organisatie op basis van het verkregen inzicht. Wanneer organisaties kiezen voor het gebruik van bestaande open software of het maken van open software kunnen deze beter benutten door het aangaan en intensiveren van samenwerkingsverbanden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9560
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Klappe S.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons