Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9594
Title: Het effect van optimism op de schatting van een ERP-forecast.
Authors: Capelleveen, J. van
Issue Date: 7-Feb-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De hoofdvraag voor de literatuurstudie luidde: ”In hoeverre is er in één of meerdere ICT-projecten sprake geweest van één of meer verschillende typen biases en welke effecten hebben deze gehad op het verloop van het ICT-project en waaruit bestonden die biases dan?” Het literatuuronderzoek heeft geleid tot een basisinzicht op het gebied van biases en voor een beperkt aantal typen biases de effecten daarvan op het verloop van een ICT-project. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat een drietal biases effecten uitoefent op een forecast/planning en deze het verloop van een ICT-project beïnvloedt: • Optimism (Actiegerichte bias) • Strategic misrepresentation (Aandachts-bias) • Political bias (Aandachts-bias) Het empirisch onderzoeken van deze drie gevonden biases is te omvangrijk voor een afstudeerscriptie. Verder bleek na het besturen van de literatuur, dat er een standaard interview- en/of vragenlijsten is m.b.t. het meten van Optimism beschikbaar is en daarom is er de keuze gemaakt om in het empirisch onderzoek alleen de biases Optimism verder te gaan onderzoeken. De hoofdvraag voor het empirisch onderzoek luidde: “In welke mate is er bij de schatters van ERP-projecten sprake geweest van optimism en wat was het effect hiervan op het verloop van deze ERP-projecten” In het eerste deel van het onderzoek (A) is met het tool van Shefrin (2007) getracht optimism te meten. Twee van de drie schatters blijken een objectieve mening te hebben. Volgens het tool van Shefrin (2007) zouden de meeste mensen last hebben van optimism. Uit deze tool is gebleken, dat twee schatters blijkbaar uitzonderingen zijn op de regel, daar de meeste mensen wel last van optimism zouden moeten hebben. De schatters gaven in het tweede deel van het onderzoek (B) aan, dat ze bij het inschatten van het maatwerk te optimistisch zijn geweest, ondanks dat optimism bij hen niet werd gemeten middels het tool van Shefrin (2007). Hiermee kan niet worden aangetoond, dat deze generieke tool van Shefrin (2007) onjuist is maar er kan wel worden geconstateerd, dat er een verschil is tussen datgene wat er is uitgekomen en wat te verwachten was volgens het tool van Shefrin (2007). Waardoor dit verschil is ontstaan, is verder niet onderzocht en dus niet bekend. In beide cases werden de effecten van optimism op het verloop van het project omschreven als complexer en meer maatwerk met langere doorlooptijden en hogere kosten. Samengevat kunnen wij concluderen dat: • Optimism in beide cases is gevonden en het enkel en alleen invloed heeft gehad op de inschatting van het maatwerk en daardoor op het verloop van het project. Hierdoor kregen deze projecten te maken met de volgende effecten; complexer (meer maatwerk), langere doorlooptijden en hogere kosten. • Het tool van Shefrin (2007) heeft niet optimism gemeten bij 2 schatters, terwijl dit wel uit de analyse van de semigestructureerde interviews naar voren is gekomen. Waardoor het verschil (verwachting versus de praktijk) is ontstaan, is niet verder onderzocht en dus niet bekend. Aanbevelingen voor verder onderzoek: • Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat het tool van Shefrin (2007) niet optimism heeft gemeten bij 2 schatters, terwijl dit wel uit de interviews naar voren is gekomen. Het tool van Shefrin (2007) heeft hier gefaald. Er moeten meer studies volgen om deze uitspraak te valideren. Hiermee kan worden bepaald of er überhaupt generieke uitspraken gedaan kunnen worden met het tool van Shefrin (2007) binnen een kwalitatief onderzoek. Verder is uit het onderzoek naar voren gekomen, dat de effecten van optimism alleen betrekking hadden op de inschatting van het maatwerk en niet op het standaard deel van een ERP-pakket. Vanwege beperkt aantal cases zouden er meer studies moeten worden uitgevoerd om deze uitspraak te valideren, hierdoor zal de generaliseerbaarheid van dit onderzoek worden verhoogd. Een keuze van vervolgonderzoek is om deze twee stromen (standaard versus maatwerk) apart te gaan onderzoeken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9594
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Capelleveen van J scsriptie.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.