Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9723
Title: Control met Vertrouwen - Een onderzoek naar interorganisatorische samenwerking op het gebied van rampen- en crisisbeheersing
Authors: Smetsers, Koen
Keywords: interorganisatorische samenwerking
vertrouwen
control
rampen- en crisisbeheersing
rampen- en crisismanagement
Issue Date: 18-Mar-2018
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Abstract Ten behoeve van een doelmatige en slagvaardige hulpverlening bij rampen is samenwerking tussen hulpdiensten essentieel. Verschillende studies tonen aan dat het aantal strategische allianties en interorganisatorische samenwerkingen een stijgende trend vertoont. Uit onderzoek blijkt echter ook dat deze organisatievormen veelal onstabiel en niet succesvol zijn. Dit lijkt mede afhankelijk te zijn van vertrouwen en control. In interorganisatorische samenwerking is control van cruciaal belang om een adequaat niveau van beheersing te waarborgen, terwijl vertrouwen nodig is om voldoende vrijheid van handelen te garanderen en om te kunnen gaan met onvoorziene situaties. Om succesvol te kunnen samenwerken, met name bij rampen en crisissen die gekenmerkt worden door onzekerheden en tijdsdruk, is het van belang om doelbewust en doelgericht aandacht te besteden aan vertrouwen en control en de relatie tussen deze twee elementen, de zogenaamde trust-control nexus. Verschillende auteurs onderschrijven het belang van onderzoek naar vertrouwen en control bij rampen en crisissen aangezien er überhaupt weinig wetenschappelijke aandacht is voor de rol van vertrouwen en control binnen de publieke sector en er weinig onderzoek is gedaan naar trust en control waarbij rekening wordt gehouden met de context en de aspecten die hierbij een rol spelen. Tegen voorgaande achtergrond luidt het doel in dit onderzoek als volgt: kennis genereren over de rol van vertrouwen en control tussen partners bij interorganisatorische samenwerking op het gebied van rampen- en crisismanagement. De hoofdvraag luidt dan ook: wat is de rol van vertrouwen en control tussen partners bij interorganisatorische samenwerking op het gebied van rampen- en crisismanagement en waardoor worden deze factoren beïnvloed? Het bestuderen van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van vertrouwen en control bij interorganisatorische samenwerking geeft inzicht in de beheersingsvormen van netwerkstructuren en de dynamiek van (aspecten van) vertrouwen en control. Uiteindelijk is dit onderzoek afgebakend door, gebaseerd op figuur 1 van Bijlsma-Frankema en Costa (2005) en de veronderstelde verschillen tussen de warme en koude kant van rampen- en crisisbeheersing, vijf proposities op te stellen. Bijlsma-Frankema en Costa bevelen dit model aan om te gebruiken bij verder onderzoek naar de relatie tussen control en vertrouwen met positieve verwachtingen. Dit model veronderstelt dat vertrouwen en formele control gerelateerd zijn aan positieve verwachtingen van een andere partner in de samenwerking. Vertrouwen en control worden op hun beurt beïnvloed door de institutionele context en de interpersoonlijke relaties. Om te toetsen in hoeverre de proposities ondersteund worden in de praktijk, zijn twee (kwalitatieve) casestudies binnen één veiligheidsregio uitgevoerd. Case 1 richt zich hierbij op de interorganisatorsche samenwerking tijdens rampen en crisissen (de ‘warme kant’ van rampen- en crisisbeheersing) . Meer specifiek wordt hierbij gefocust op het Regionaal Operationeel Team (ROT) dat belast is met de operationele leiding, de afstemming met andere bij de ramp of crisis betrokken partijen en het adviseren van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam. Case 2 richt zich op de interorganisatorsche samenwerking die zich richt op het voorbereiden en het creëren van randvoorwaarden voor de primaire taak aan de ‘warme kant’ (de ‘koude kant’ van rampen- en crisisbeheersing). Meer specifiek wordt hierbij gefocust op de samenwerking die voornamelijk tot stand komt in het voormalige veiligheidsbureau. In beide cases is de samenwerking afgebakend door te focussen op de Politie, Brandweer, bevolkingszorg, Defensie en GHOR. De resultaten worden verzameld middels interviews en een documentenanalyse. De kwalitatieve analyse heeft plaatsgevonden aan de hand van de opgestelde proposities. Uit de resultaten blijkt dat vertrouwen en formele control aan de warme kant van rampen- en crisisbeheersing meer wordt beïnvloed vanuit de institutionele context. Vertrouwen aan de koude kant van rampen en crisisbeheersing lijkt daarentegen meer beïnvloed te worden door interpersoonlijke relaties. Ondanks deze verschillen spelen vertrouwen en formele control vanuit interpersoonlijke relaties en de institutionele context in beide gevallen een belangrijke rol en vullen vertrouwen en formele control van de koude en warme kant van rampen- en crisisbeheersing elkaar aan. Daarnaast blijkt dat het verschil in tijdsdruk en onzekerheid tussen de warme en koude kant van rampen- en crisisbeheersing van invloed is op de ontwikkeling van vertrouwen. Vertrouwen lijkt aan de koude kant veel meer incrementeel te verlopen terwijl aan de warme kant vertrouwen zich heel snel kan ontwikkelen of zelfs kan leiden tot een gedwongen vorm vertrouwen. Als laatste is op basis van de resultaten het model van Bijlsma-Frankema en Costa aangepast (zie figuur 2). In dit aangepast figuur is in meer detail aangegeven welke aspecten van invloed zijn op vertrouwen en control. Dit model dient tevens als basis voor verder onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9723
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smetsers K Scriptie.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.