Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9771
Title: Lesmateriaal, een Bron voor de Ondersteuning van Leerprocessen. Ontwikkeling van een instrument om de kwaliteit van zelf ontwikkeld lesmateriaal te beoordelen.
Authors: Elsinghorst, Jet
Keywords: Wellantcollege carrousel
kwaliteit lesmateriaal
kwaliteitsstandaarden
Issue Date: 4-Apr-2018
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De kwaliteit van zelfontwikkeld lesmateriaal kan beoordeeld worden aan de hand van kwaliteitsaspecten, -criteria en -normen. Welke dit zijn is niet altijd concreet afgesproken. Het Wellantcollege verzorgt opleidingen op vmbo en mbo niveau en werkt in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) met carrousel: deze lessen waarin de ‘groene’ vakken worden aangeboden aan de leerlingen. Het lesmateriaal wordt door de docenten zelf ontwikkeld en beoordeeld door de project-leiders en collega docenten. Het Wellantcollege werkt bij het beoordelen van het zelf ontwikkeld lesmateriaal vanuit een centraal aangestuurd format en kwaliteitsstandaarden. Deze kwaliteitsstandaarden en format bieden onvoldoende houvast. Het aangestuurd format heeft meer een praktische waarde en wordt niet door iedere locatie gebruikt. De kwaliteitsstandaarden zijn niet concreet en hebben geen wetenschappelijke onderbouwing. Het doel van dit onderzoek is om een instrument te ontwikkelen dat Wellantbreed ingezet kan worden bij het beoordelen van zelfontwikkeld lesmateriaal. Dit instrument wordt ontwikkeld in een iteratief proces op basis van input van kwaliteitsborgers en kwaliteitsaspecten, -criteria en -normen die beschreven zijn in de literatuur. Deze werkwijze moet resulteren in een instrument dat voldoende inhoudelijk onderbouwd is en bovendien breed gedragen wordt binnen het Wellantcollege. Dit is een design based onderzoek, waarbij er door verschillende fases een instrument ontwikkeld wordt. Tijdens interviews zijn elf kwaliteitsborgers gevraagd wat zij zien als belang-rijke criteria en normen om de kwaliteit van zelfontwikkeld lesmateriaal te beoordelen. Parallel hieraan is een literatuurstudie uitgevoerd naar kwaliteitscriteria en -normen die uit de literatuur naar voren komen. Beiden zijn gecombineerd tot een vragenlijst die breed is uitgezet onder 32 kwaliteitsborgers om kwantitatieve data te verzamelen over het belang dat docenten aan de ver-schillende criteria en normen hechten. De meest belangrijke criteria en -normen zijn in een over-leg met drie kwaliteitsborgers uitgewerkt tot een instrument bestaande uit concrete rubrieken om lesmateriaal te kunnen beoordelen. De betrouwbaarheid van dit instrument is vervolgens getoetst door de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te berekenen voor de beoordelingen van twee kwaliteitsborgers van een hoofdstuk uit de module dierhouderij, leerjaar 1. Een zelfontwikkelde vragenlijst, die voortgekomen is uit de data van de interviews en de literatuurstudie is gebruikt om kwaliteitscriteria en -normen te meten in belangrijkheid. Het ontwikkelde instrument is in rubrieken samengesteld waarbij de kwaliteitscriteria beoordeeld worden met de scores onvoldoende, matig, voldoende, goed en zeer goed. In de interviews benadrukken de kwaliteitsborgers dat een groot aantal normen zoals praktijkopdrachten en aanwezigheid van concrete leerdoelen cruciaal zijn voor kwalitatief les-materiaal. Uit de vragenlijst blijkt dat de meeste kwaliteitscriteria en -normen de score heel belangrijk en heel erg belangrijk hebben gekregen, deze zijn uitgewerkt in een instrument. Het instrument blijkt een onvoldoende betrouwbaarheid te hebben. Na de evaluatie is een tweede versie van het instrument uitgewerkt die na implementatie nogmaals geëvalueerd en getoetst dient te worden. Geconcludeerd kan worden dat de inbreng van de kwaliteitsborgers in grote lijnen overeenkomt met de beschreven criteria en -normen in de literatuur. Het instrument voor het beoordelen van de kwaliteit van het zelfontwikkeld lesmateriaal is door de inbreng van de kwaliteitsborgers breed gedragen en direct toepasbaar in de praktijk.
Description: Elsinghorst, J. (2018). Lesmateriaal, een Bron voor de Ondersteuning van Leerprocessen. Ontwikkeling van een instrument om de kwaliteit van zelf ontwikkeld lesmateriaal te beoordelen. April, 5, 2018, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9771
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJElsinghorst-05042018.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.