Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9773
Title: Professionalisering in het Speciaal Onderwijs. Een Onderzoek naar Taak-specifieke Factoren Die een Rol Spelen bij de Motivatie van Leraren in het Speciaal Onderwijs om Deel te Nemen aan Formele en Informele Professionaliseringsactiviteiten en de Daadwerkelijke Uitvoering van Deze Leeractiviteiten.
Authors: Janssen, Nicole
Keywords: Motivatie
Formele en Informele Professionaliseringsactiviteiten
UMTM
Issue Date: 16-Apr-2018
Publisher: Open Universieit
Abstract: Achtergrond Goed onderwijs is een van de belangrijkste maatschappelijke fundamenten, waardoor de regering steeds hogere eisen stelt aan de onderwijskwaliteit. Onderzoeken tonen aan dat deze kwaliteit zeer nauw samenhangt met de kwaliteit van de leraar. Met o.a. de invoering van het lerarenregister tracht de regering ervoor te zorgen dat leraren hun vakbekwaamheid op peil houden. Het belang van effectieve professionalisering neemt dus toe. Bij professionalisering wordt er veelal een onderscheid gemaakt tussen formeel en informeel leren. Formeel leren betreft georganiseerde leeractiviteiten zoals een cursus, workshop of studiedag. Deze activiteiten voldoen aan kwaliteitseisen, waardoor er vaak een certificaat/diploma behaald kan worden. Informeel leren ontstaat meestal spontaan en kan ongepland verlopen, bijv. in de vorm van collegiale consultatie. Deelname aan professionaliserings-activiteiten staat en valt met de motivatie van leraren. Doel Dit onderzoek richt zich op de motivatie van leraren om deel te nemen aan formele en informele professionaliseringsactiviteiten. Omdat het voor het speciaal onderwijs relatief nieuw is dat er een duidelijke kwaliteitsverbeterslag vereist wordt, richt dit onderzoek zich op deze doelgroep. Het doel hierbij is het geven van inzichten aan SO-scholen m.b.t. de motivatie van leraren om te professionaliseren, waardoor scholen de mogelijkheid hebben om passende maatregelen te nemen om het effect van professionaliseringsactiviteiten te vergroten. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp In dit onderzoek wordt een Nested-Mixed-Methods opzet gehanteerd: een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Als basis dient het 'Unified Model of Task-specific Motivation' (UMTM) van De Brabander en Martens (2014), waarbij de sleutelbegrippen affectieve valentie (gevoel), cognitieve valentie (gevolgen) en subjectieve norm (sociale invloed) centraal staan. In dit onderzoek wordt de relatie tussen deze sleutelbegrippen en de handelingsbereidheid voor deelname aan formele en informele professionaliseringsactiviteiten onderzocht, waarbij tevens aandacht is voor de relatie tussen handelingsbereidheid en daadwerkelijke uitvoering van de leeractiviteit. Meetinstrumenten Voor het kwantitatief onderzoek hebben 170 SO-leraren een, op de UMTM-factoren gebaseerde, digitale vragenlijst ingevuld. De relaties tussen deze UMTM-factoren werden nader onderzocht door het afnemen van 15 semigestructureerd interviews (kwalitatief onderzoek), waarbij een interviewleidraad gehanteerd werd. Resultaten Uit kwantitatief onderzoek blijkt dat de relatie tussen affectieve & cognitieve valenties en handelingsbereidheid voor deelname aan een professionaliseringsactiviteit, altijd het sterkst is bij de leeractiviteit studiedag. De relatie tussen subjectieve norm en affectieve & cognitieve valenties blijkt, bij alle leeractiviteiten, middelmatig sterk te zijn. Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek toont aan dat handelingsbereidheid het grootst is bij het vragen van feedback aan een collega (informele leeractiviteit). In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, blijkt uit kwalitatief onderzoek dat SO-leraren een cursus/workshop positiever waarderen dan een studiedag. Conclusie Een belangrijke conclusie is dat de motivatie van SO-leraren het grootst is bij een studiedag, waarbij leraren in de praktijk tevens informele elementen ervaren die ze erg op prijs stellen. Ook blijkt het behalen van een certificaat/diploma van positieve invloed op hun motivatie. Tenslotte kan geconcludeerd worden dat SO-leraren belang hechten aan de informele leeractiviteit, omdat ze hierbij snel praktische resultaten ervaren.
Description: Janssen, N. (2018). Professionalisering in het Speciaal Onderwijs.Een Onderzoek naar Taak-specifieke Factoren Die een Rol Spelen bij de Motivatie van Leraren in het Speciaal Onderwijs om Deel te Nemen aan Formele en Informele Professionaliseringsactiviteiten en de Daadwerkelijke Uitvoering van Deze Leeractiviteiten. April, 16, 2018, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9773
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWNJanssen-16042018.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.