Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9775
Title: Samenwerken aan de Loopbaan van Studenten. Kwalitatief Onderzoek naar de Relatie tussen Collectief Leren en de Ontwikkeling van een Loopbaangerichte Leeromgeving in het Middelbaar Beroepsonderwijs
Authors: Niehof, Henriëtte
Keywords: Collectief leren
loopbaangerichte leeromgeving
middelbaar beroepsonderwijs
onderwijsinnovatie
Issue Date: 10-Apr-2018
Publisher: Open Universieit
Abstract: Een loopbaangerichte leeromgeving is nodig om studenten voor de huidige flexibele arbeidsmarkt op te leiden. Een loopbaangerichte leeromgeving is een leeromgeving die praktijkgericht, dialogisch en vraaggericht is. Het ontwikkelen van een dergelijke leeromgeving vraagt van onderwijsinstellingen een innovatie: instrumentele aanpassing (materiaal en benadering) en verandering van aannames over onderwijs (Fullan, 2007). Er bestaat een positief verband tussen collectief leren en onderwijsinnovatie. In deze studie wordt collectief leren gezien als een cyclus met zes fasen waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan gezamenlijke resultaten en waarbij wordt voldaan aan vier kwaliteitskenmerken voor zowel het proces (verschillende perspectieven en gedeelde invloed) als het product (gemeenschappelijk belang en collectief resultaat) van collectief leren. Of onderwijsinnovatie pas tot stand komt na het doorlopen van alle fasen, of ook na het doorlopen van één of enkele fasen van de cyclus van collectief leren, is op basis van de huidige literatuur onduidelijk. De hoofdvraag van het voorliggende onderzoek is: in hoeverre hangt het volledig doorlopen van de cyclus van collectief leren samen met het invoeren van een onderwijsinnovatie volgens de drie dimensies van Fullan (2007) in de vorm van een loopbaangerichte leeromgeving in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? Dit onderzoek dient twee doelen: aanbevelingen doen over de wijze waarop collectief leren ingezet moet worden bij onderwijsinnovatie in het mbo en het verkrijgen van wetenschappelijk inzicht over de relatie tussen het al dan niet geheel doorlopen van de cyclus van collectief leren en een onderwijsinnovatie. Er is gebruik gemaakt van data uit 15 semigestructureerde interviews met mbo-docenten, verkregen uit eerder onderzoek naar de resultaten van een stimuleringsproject van MBO Diensten. Dit eerdere onderzoek was gericht op het ontwikkelen van een loopbaangerichte leeromgeving in het mbo. De eerder afgenomen data zijn secundair geanalyseerd op de vraag in hoeverre het doorlopen van alle fasen van het proces van collectief leren nodig is voor de ontwikkeling van een loopbaangerichte leeromgeving. Uit de resultaten blijkt dat het volledig doorlopen van de cyclus van collectief leren essentieel is voor een onderwijsinnovatie. Daarop zijn twee uitzonderingen: één docententeam heeft de hele cyclus doorlopen terwijl de loopbaangerichte leeromgeving nog niet volledig is ontwikkeld, maar deze wel voldoet aan de dimensies voor een onderwijsinnovatie. Dit docententeam is een nieuwe iteratie van de cyclus van collectief leren gestart wat waarschijnlijk zal leiden tot de volledige ontwikkeling van een loopbaangerichte leeromgeving. Een ander docententeam heeft niet de hele cyclus van collectief leren doorlopen. Dit team heeft een loopbaangerichte leeromgeving ontwikkeld in de vorm van een instrumentele verandering, echter de derde dimensie van een innovatie, de aanpassing van aannames over onderwijs ontbreekt. Opmerkelijk is dat dit docententeam, als enige van de docententeams die de cyclus niet volledig hebben doorlopen, de fase collectief handelen heeft doorlopen. Deze fase blijkt belangrijk voor het ontwikkelen van een instrumentele verandering door middel van collectief leren. Echter, voor een onderwijsinnovatie met aanpassing van aannames over onderwijs is het doorlopen van alle zes fasen van de cyclus van collectief leren nodig. Daarmee is collectief leren essentieel voor een onderwijsinnovatie binnen het mbo.
Description: Niehof, H. (2018). Samenwerken aan de Loopbaan van Studenten. Kwalitatief Onderzoek naar de Relatie tussen Collectief Leren en de Ontwikkeling van een Loopbaangerichte Leeromgeving in het Middelbaar Beroepsonderwijs. April, 10, 2018, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9775
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWHNiehof-10042018.pdf512.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.