Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9805
Title: Wat is de impact van risicofactoren op synchromodale transportprijzen? Onderzoek naar factoren die synchromodale transportdiensten en diens prijsstelling beínvloeden.
Authors: Vonk, Ron
Keywords: synchromodal transport
riskmanagement
modal split (at a certain transport time window)
Issue Date: 24-Apr-2018
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Synchromodaliteit is het flexibel en duurzaam inzetten van wegvervoer, spoorvervoer en binnenvaart in een netwerk onder regie van een logistiek dienstverlener. Veel verladers boeken echter intermodaal transport, waarbij zij de regie hebben. Bovendien zijn er weinig logistiek dienstverleners die synchromodaal transport aanbieden. Momenteel ontbreekt het de logistiek dienstverleners aan kennis, inzicht en ervaring omtrent welke a-modale prijs geoffreerd moet worden aan verladers. De meerwaarde van een synchromodaal t.o.v. een intermodaal product is de leverbetrouwbaarheid. De verlader krijgt zijn container tijdig aangeleverd op zijn gewenste levermoment. De logistiek dienstverlener draagt hierbij het risico dat mogelijk een snellere en duurdere transportmodaliteit ingezet moet worden. Specifiek in het maritieme containertransport richting het achterland bestaat hier een spanningsveld. Er treden niet alleen risico´s op gedurende het transport tussen de diepzeeterminal en de achterlandbestemming, waarvoor de logistiek dienstverlener primair verantwoordelijk is. Bij een synchromodaal transport wordt de logistiek dienstverlener ook (in)direct verantwoordelijk voor onzekerheden die kunnen optreden in het (keten)proces voorafgaand aan het moment dat de container voor transport afgehaald kan worden. Denk hierbij aan vertragingen op zee of tijdens de afhandeling op de diepzeeterminal. Dit verkleint het beschikbare transporttijdvenster en vergroot de kans dat een duurdere transportmodaliteit ingezet moet worden. Derhalve probeert dit onderzoek antwoord te geven op de vraag: Welke modal split (bij een transporttijdvenster), als basis waarop een a-modale prijs berekend wordt, is benodigd om een maritieme container op de door de verlader gewenste tijd in het achterland aan te kunnen leveren, rekening houdend met de risicofactoren in het (totale) transporttraject? Het literatuuronderzoek verhelderde dat eerst het operationeel proces in kaart gebracht moet worden, waarna de risico´s geïdentificeerd worden. Vervolgens moeten de risico´s worden ingeschat/geëvalueerd om deze volgens een strategie te managen. Na de risicoclassificatie viel op dat veel risico´s bij andere stakeholders liggen, waar de logistieke dienstverlener geen invloed op kan uitoefenen. De strategie luidt dat de logistiek dienstverlener de risicofactoren accepteert en hierop anticipeert. Er zijn vele invalshoeken om de (risico)factoren op de (kost)prijs te bepalen, maar het reikt te ver om deze allemaal in dit onderzoek te betrekken. De scope is gericht op de onzekerheden die plaatsvinden in het operationele (keten)proces, onbekend ten tijde van de planning. Dit onderzoek betreft een case study bij European Gateway Services te Rotterdam, specifiek m.b.t. het traject Rotterdam - Venlo. Ondanks dat er één onderzoekseenheid wordt onderzocht, is de uitkomst enigszins te generaliseren daar het (keten)processen betreft, waarmee andere logistiek dienstverleners ook geconfronteerd zouden worden. Specifieke cijferuitkomsten zijn natuurlijk moeilijk generiek te maken, omdat deze afhankelijk zijn van het transportnetwerk waarover de logistiek dienstverlener beschikt. Data verkrijgen over specifieke procestijden bleek een uitdaging. Met behulp van het softwareprogramma R is getracht statistische verdelingen te fitten op diverse procesdata. Als methode om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gekozen om dit middels Discrete Event Simulatie aan te vliegen. Uit de literatuur bleek dat dit een geschikte methode is, voor complexe systemen met interne interacties waarbij omgevingsinvloeden en timing een rol spelen. In het ontwikkelde simulatiemodel zijn naast de processtappen ook tijdschema´s m.b.t. het transportnetwerk opgenomen. Om de resultaten te kunnen toetsen, is er een nulmeting uitgevoerd. Uiteindelijk heeft het geresulteerd in een modal split op basis waarvan het a-modale transport(kostprijs)tarief bepaald kan worden. Kritische opmerking die hierbij gemaakt moet worden, is om aan de leverbetrouwbaarheidsrandvoorwaarde te kunnen voldoen, moeten de verladers een langer transporttijdvenster ter beschikking stellen. Tevens is duidelijk geworden dat de (administratieve) douanevrijgave een vertragend effect heeft. Naar aanleiding van het resultaat, zijn er een aantal discussiegebieden geopteerd die verder onderzocht kunnen worden om de realisatie van het synchromodaal transportproduct te vergroten. Het onderzoek wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9805
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vonk R scriptie.pdf3.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.