Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9824
Title: Team coaching in de praktijk. Een empirische toetsing van de theorie van Hackman en Wageman (2005)
Authors: Klaver, Marja
Issue Date: 23-May-2018
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit kwalitatieve onderzoek staan drie vragen over de team coaching theorie van Hackman (2005) centraal. Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van een case study met behulp van 12 semigestructureerde interviews. Ten eerste legt Hackman (2005) de focus expliciet op vaardigheden die teamperformance faciliteren. Maar moet deze focus daarnaast ook niet liggen op individueel gedrag? Ten tweede, heeft individueel gedrag invloed op het team? Recenter onderzoek toont dat namelijk aan. Ten derde, is de vraag: In hoeverre staat de organisatie-context, de ontwikkeling van teams in de weg? Door niet dié condities te leveren die teams nodig hebben om te kunnen presteren. Hackman (2005) constateert dit, maar werkt het verder niet uit. Wat betreft de focus tussen vaardigheden en individueel gedrag, zijn voor de theorie van Hackman (2005) prominent de studies over individual behavior van Schwaz (1994) en Komaki (1986, 1998) en Staw (1975), een uitmuntende teamperformance drijft interpersoonlijke processen. Recentere inzichten over team-coaching (Carr, 2013a; Hicks, 2010; Reich, 2008; Thornton, 2016) en invalshoeken hoe teams en individuen zich ontwikkelen (Argyris, 1996; J. Balogun, 2006; Cacioppe, 2009; Homan, 2013; Kuipers, 2005; Mathieu, 2008; Nieuwenhof, 2013; Smetsers, 2007; Tiggelaar, 2010) tonen aan dat gedrag een aandachtspunt is in team coaching. In het theoretische deel wordt op basis van het verschil van inzicht ingezoomd op zowel vaardigheden als gedrag. Voor de theoretische uitwerking van de organisatiecontext werd aansluiting gezocht bij de moderne sociotechniek, de relatie tussen functie-eisen en organisatie-omstandigheden en het optimaliseren van een organisatiecontext. Dit levert 13 codewoorden op, waarmee de interviews zijn geanalyseerd. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de focus op individueel gedrag en vaardigheden nagenoeg gelijk is, er een wisselwerking te zien is tussen deze twee (gedrag en vaardigheden) en tussen gedragsaspecten onderling. Verder blijkt invloed van individueel gedrag op het team. De focus ligt daarbij vooral op het proces, hoe medewerkers de samenwerking oppakken, elkaar vinden en kansen en initiateven die zij samen kunnen en weten te creëren. Het onderzoek naar de organisatiecontext en condities, wijst vooral op belemmeringen vanuit de klassieke aspectsturing (in plaats van integrale sturing), beperkte regelcapaciteit van medewerkers en verplichtingen door (interne) regelgeving. Op basis van oplossend vermogen, gaat het team hier creatief mee om, maar dit kost tijd die ten koste gaat van de ontwikkeling van het team. Indirect is er sprake van belemmering, waar creatief mee wordt omgegaan, in de kern wordt het niet opgelost. Eén voorbeeld van een belemmering is de klassieke aspectsturing heeft kenmerken van een ‘collectieve systeemeigenschap’. Deze belemmering zie je terug in het team en in het management (afdelingsmanagement in plaats van integraal management). Op basis van de resultaten kunnen de vragen die centraal stonden in dit onderzoek als volgt worden beantwoord. Naast een focus op vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de teamperformance, is ook focus nodig op individueel gedrag. Individueel gedrag heeft invloed op het team, medewerkers maken namelijk continue afwegingen hoe te bewegen en te handelen in een team. De focus van de team coach ligt daarbij op het proces dat medewerkers met elkaar doorlopen, gericht op inzet van vaardigheden en daarbij passend gedrag. Vanuit de organisatiecontext is gebleken, zullen er altijd belemmeringen zijn. Van belang is hoe het team ermee omgaat, dat lijkt op - eromheen bewegen -, door er creatief mee om te gaan. Oplossen lijkt ook lastig, wat is de invloed? Hebben we er niet allemaal last van (collectieve systeemeigenschappen)? Tot slot, pleit dit onderzoek ervoor om team coaching niet te beperken tot alleen één team. Door het in alle teams en in samenhang toe te passen, tezamen met individuele coaching en organisatie coaching kom je verder. Onderzoek deze samenhang, de aanname is: Daarmee versterk je het geheel en het samenspel (Ruijters, 2017)!
URI: http://hdl.handle.net/1820/9824
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klaver M scriptie.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.