Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9825
Title: Complexiteitsperceptie bij stakeholders. Een meetinstrument om de complexiteitsperceptie bij stakeholders van een ERP-implementatie te meten.
Authors: Volkers, Wendy
Issue Date: 14-May-2018
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: ERP-implementatieprojecten zijn vaak grote complexe projecten. Deze projecten zijn complex, omdat de organisatie die voor een ERP-systeem kiest niet alleen te maken krijgt met het implementeren van ERP-software, maar ook vaak het herzien van bedrijfsprocessen. Dit is een enorme impact op de organisatie. Volgens de wetenschappelijke literatuur neemt de mate van complexiteit toe als de ERP-software moet communiceren met andere systemen. Echter, ERP-implementatieprojecten hebben ook te maken met stakeholders. Naar gelang de ervaring en achtergrond van deze stakeholders hebben deze een eigen perceptie van complexiteit. In dit onderzoek is de centrale vraag: Wat is een geschikt meetinstrument om de complexiteitsperceptie bij stakeholders van een ERP-implementatie te meten? Door middel van deelvragen wordt getracht antwoord te krijgen op de centrale vraagstelling. In het literatuuronderzoek is er geen meetinstrument gevonden om de complexiteitsperceptie van stakeholders te meten. Er is getracht daarom zelf een meetinstrument te ontwerpen om de complexiteitsperceptie van stakeholders te meten van een ERP-implementatie. Tijdens het literatuuronderzoek is een model gevonden waarbij zeven dimensies van complexiteit worden geformuleerd. De zeven complexiteitsdimensies zijn: goals, stakeholders, interfaces & interdependencies, technology, management processes, work practices en time. In dit onderzoek worden deze zeven complexiteitsdimensies als referentie toegepast om een meetinstrument te ontwerpen. De gekozen methodiek om een meetinstrument te ontwerpen met een ontwerpgerichte methodiek. Voor het verzamelen van de data is de methodiek van primair kwalitatief data verzamelen toegepast. In het onderzoek zijn vijf semigestructureerde interviews gehouden met stakeholders die betrokken zijn geweest bij een ERP- implementatie. Tijdens deze interviews zijn alle zeven complexiteitsdimensies besproken, waarbij de essentie lag op de perceptie van complexiteit. Voor de data-analyse is de methodiek open card sorting en closed card sorting toegepast. Vanuit deze methodiek zijn 31 stellingen geformuleerd. Aan de stellingen is een vijfpunts-Likertschaal toegevoegd. Dit is een prototype van het meetinstrument. Het meetinstrument is aan een stakeholder van een ERP-implementatie ter beoordeling op duidelijkheid voorgelegd. Na deze beoordeling is er een aanpassing aan de stellingen gedaan. Het meetinstrument is vanuit drie typen stakeholders ontworpen. Echter, dit had vanuit de negen typen stakeholders ontworpen moeten worden. Als het meetinstrument in de praktijk wordt uitgevoerd, dient hier rekening mee gehouden te worden. Er is in dit onderzoek geen rekening gehouden met verschillende soorten branchesegmenten en organisatiegrootte waar ERP-implementaties plaatsvinden. De twee varianten om ERP-software te implementeren (“best practice” of aangepaste ERP-software) is niet in dit onderzoek meegenomen. Dit is een aanbeveling voor vervolgonderzoek om dit wel te doen, omdat dit invloed zou kunnen hebben op de complexiteitsperceptie bij stakeholders. De validiteit van het onderzoek is aangetast, doordat er geen extra controle heeft plaatsgevonden op de open en closed card sorting-methodiek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9825
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volkers W IM9806 AF scriptie.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.