Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9922
Title: Factoren van invloed op de toepassing van BKE-leeropbrengsten na afloop van het BKE-traject.
Authors: Dalmaijer, Maria
Keywords: BKE-traject
professionalisering
toetsing
bevorderende en belemmerende factoren
docenten in het hoger onderwijs
Issue Date: 1-May-2018
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Berichten in de media over onterechte uitgifte van diploma’s bij een Hogeschool in Nederland in de zomer van 2010 hebben geleid tot maatschappij-brede onrust over de kwaliteit van het Hoger Onderwijs. Na bevestiging van bevindingen over onterecht verstrekte voldoende beoordeling door Commissie Leers en de NVAO heeft de HBO-raad het rapport “Met vreemde ogen” uitgebracht. Hierin is de Basis Kwalificatie voor Examinatoren als verplichte maatregel voor hbo-docenten opgenomen. Deze studie richt zich op dit professionaliseringstraject en heeft als doel bevorderende en belemmerende factoren, en hun onderlinge samenhang bij de toepassing van leeropbrengsten van BKE-trajecten na afronding hiervan in kaart te brengen. Verder wordt gekeken naar de gevolgen van het BKE-traject voor de dagelijks onderwijspraktijk en mogelijke interventies die de toepassing van leeropbrengsten van BKE-trajecten door hbo-docenten positief kunnen beïnvloeden. Een onderzoek volgens een mixed-methods design werd verricht. Eerst is een kwalitatieve deelstudie door middel van semigestructureerde interviews uitgevoerd. In een kwantitatieve vervolg middels een survey is gekeken of resultaten met betrekking tot gevolgen en mogelijke interventies breder worden gedragen. Door de docenten is een groot aantal factoren met onderlinge relaties aan de orde gesteld. Genoemd zijn facilitering (van tijd en ruimte), mate van werkervaring, persoonlijke instelling, praktische toepasbaarheid, rol van het management, het team, werkdruk, prioritering en de student. De factor ‘team’ had de meeste relaties en de factor ‘werkervaring’ de minste relaties met andere factoren. Gevolgen voor de onderwijspraktijk worden vertaald in een toegenomen gevoel van betrokkenheid, autonomie en bewuster nadenken over toetsgerelateerde taken. Deze worden toegeschreven aan leereffecten het BKE-traject op inhoud en op metaniveau. Als mogelijke interventies worden onder andere het creëren van ruimte in tijd en fysiek, streven naar continuïteit in het team, goede samenwerkingsrelaties waarbinnen een taakverdeling op basis van de expertise plaatsvindt en meer aansturing van het management geopperd. De surveyresultaten onderschrijven de resultaten van de interviews. De resultaten van dit onderzoek zijn in grote mate herkenbaar zijn vanuit de literatuur, de complexiteit die hierin wordt aangeduid is terug te zien in de talrijke relaties die tussen de vele factoren worden benoemd. Deze gegevens kunnen als startpunt fungeren voor gesprekken over de factoren die in de eigen opleidingsorganisatie een rol spelen bij toetsing en de ontwikkeling hiervan. Verder verdient het aanbeveling om BKE-trajecten aan sociaal-constructivistische principes te toetsen en meer nadruk te leggen op leergemeenschappen waarin, naast het mentale leerproces ruimte is voor uitwisseling en leren samen met anderen. Binnen opleidingen zouden condities moeten bestaan die het informeel leren op de werkplek na het formele leren binnen de BKE-trajecten stimuleren en faciliteren. Vervolgonderzoek kan zich onder meer richten op de wijze waarop docenten na het afronden van het BKE-traject hun toetsexpertise blijven ontwikkelen, hun voornaamste leerbehoefte hierbij en in de toekomst ook op de toetskwaliteit in het HBO.
Description: Dalmaijer, M. (2018). Factoren van invloed op de toepassing van BKE-leeropbrengsten na afloop van het BKE-traject. Mei, 1, 2018, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9922
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMDalmaijer-01052018.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.