Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9923
Title: Knowledge Sharing in a Te(a)mplate Onderzoek naar Ondersteunende Middelen die Kennisdeling Bevorderen tijdens Bestaande Teamvergaderingen in een Ziekenhuissetting met de Focus op een Documentsjabloon.
Authors: Delva, Valerie
Keywords: Kennisdeling
Ziekenhuis
Teamvergadering
Documentsjabloon
Issue Date: 15-May-2018
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond Verschillende onderzoeken bevelen aan om onderzoek uit te voeren naar de praktische tools en technieken van kennisdelen (o.a. Nooshinfard & Nemati-Anaraki, 2014; Meng-Lei, Jeou-Shyan & Yu-Hua, 2009). Volgens Ortega, Sanchez-Manzanares, Gil & Rico (2012) is er veel kennis te delen binnen een ziekenhuis. Het is echter niet altijd even duidelijk hoe dit in de hand kan gewerkt worden of het best georganiseerd wordt. Ook het rapport van een externe audit (Engels, 2014) omtrent de ontwikkeling van personeel, stuurt aan om de momenten waarop teamvergaderingen gehouden worden, meer te benutten om aan kennisdeling te doen. Periodieke teammeetings komen vaak voor in ziekenhuissettings. Deze hebben voornamelijk als doel kennis te delen met en over het hele team. Doel Met huidig onderzoek in een regionaal ziekenhuis wordt nagegaan of een kennisondersteunend middel een invloed kan hebben op de kennisdeling binnen teammeetings, zoals voorgesteld door Akiyoshi (2008). Het doel van dit onderzoek is dus na te gaan welke ondersteunende middelen ter bevordering van kennisdeling tijdens teammeetings in een ziekenhuissetting kunnen ingezet worden. Om passende ondersteunende middelen te vinden, dient nagegaan te worden welke kennis gedeeld wordt tijdens teammeetings in een ziekenhuissetting en welke de opinie is omtrent ondersteunende middelen van de medewerkers. Zo kan overgegaan worden tot het vinden van de juiste tools, met de focus op een sjabloon. In dit onderzoek wordt rekening gehouden met verschillende teams die kunnen voorkomen in een ziekenhuis, waarbij een groepering ontstaat verpleegkundige versus niet-verpleegkundige teams. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp Het onderzoek vindt plaats in een regionaal algemeen ziekenhuis. Hierbij bestaan de respondenten uit alle teamleden die op regelmatige basis (drie keer per jaar) een teammeeting organiseren. In totaal nemen 78 respondenten vrijwillig deel aan het onderzoek. Hierbij zijn er 46 niet-verpleegkundigen en 32 verpleegkundige respondenten. Deze zijn zowel mannen als vrouwen, met een leeftijd tussen de 21 en 65 jaar. Artsen en middenkaderleden werden niet geïncludeerd omdat daar al voldoende onderzoek naar wordt gevoerd. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van online surveys. Allesomvattend betreft dit een kwalitatief onderzoek waarbij gepeild wordt naar de opinie van ziekenhuismedewerkers omtrent ondersteunende middelen ter bevordering van kennisdeling en de soort kennis die zij delen tijdens teammeetings. Meetinstrumenten Om de soort gedeelde kennis na te gaan, wordt gebruik gemaakt van een survey. In de survey zijn relevante achtergrondkenmerken opgenomen zoals de mening omtrent de ondersteuning van kennisdeling binnen teams. Om de opinies van de teamleden met betrekking tot het effect van tools vast te stellen werd eveneens gebruik gemaakt van een survey. Een tweede survey werd ingezet om de soort kennis na te gaan die gedeeld werd tijdens teammeetings. Zo kon de kennis gegroepeerd worden volgens soort en klasse zoals omschreven in het onderzoek van Rathi, Given, & Forcier (2014). Resultaten Ziekenhuismedewerkers hebben nood aan ondersteunende middelen om kennisdeling te bevorderen tijdens teammeetings. De tools moeten ondersteunend werken voor zowel impliciete als expliciete kennis. Een documentsjabloon kan volgens de mening van de respondenten een effectief middel zijn ter bevordering van kennisdeling tijdens teammeetings. Conclusie De initiële insteek was een educational research design op te bouwen om zo tot een gevalideerd documentsjabloon te komen die kennisdeling tijdens teammeetings zou ondersteunen. Door omstandigheden is het onderzoek gestrand op de analytische fase, maar zet zeker aan tot verder onderzoek.
Description: Delva, V. (2018). Knowledge Sharing in a Te(a)mplate. Onderzoek naar Ondersteunende Middelen die Kennisdeling Bevorderen tijdens Bestaande Teamvergaderingen in een Ziekenhuissetting met de Focus op een Documentsjabloon. Mei, 15, 2018, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9923
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWVDelva-15052018.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.