Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9924
Title: Verbetert in het Vak Geïntegreerd Programmeeronderwijs Algoritmisch Denken, Ruimtelijk Inzicht en Leermotivatie van Leerlingen?
Authors: Van Dongen, Kelly
Keywords: geïntegreerd programmeeronderwijs
algoritmisch denken
ruimtelijk inzicht
leermotivatie
Issue Date: 18-Jun-2018
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden is een van de doelen die tegenwoordig in het onderwijs aandacht krijgen (Voogt, Erstad, Dede & Mishra, 2013). De manier waarop is echter onduidelijk. In de kerndoelen staat niet duidelijk omschreven wat leerkrachten hiervoor moeten doen (Thijs, Fisser & van der Hoeven, 2014). Programmeeronderwijs kan een oplossing zijn. In leren programmeren worden skills getraind die leerlingen nodig hebben om zich voor te bereiden op hun toekomst. Onderzoek geeft aan dat het aanleren van deze vaardigheden geïntegreerd moet worden in andere vak- inhoud om de stof betekenisvol te maken (Voogt, Pereja & Roblin, 2010). Een van de tools waarmee leren programmeren vormgegeven wordt, is ‘Bomberbot’. ‘Bomberbot’ werkt met een digitale, tweedimensionale omgeving waarbij leerlingen een robot verplaatsen van A naar B via de meest efficiënte weg. Het verplaatsen vraagt om ruimtelijk inzicht van leerlingen. Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken of programmeeronderwijs betere resultaten boekt op ruimtelijk inzicht, algoritmisch denken en intrinsieke motivatie als het geïntegreerd aangeboden wordt. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 63 leerlingen van groep 6 en 7. Uit twee bestaande groepen 6 en 7 werden twee onderzoeksgroepen gemaakt; een A-groep (experimentele groep) bestaande uit groep 6a en 7a met 36 leerlingen en een B-groep (controlegroep) bestaande uit groep 6b en 7b met 27 leerlingen. De leeftijd varieerde van 8 tot en met 11 jaar en er waren 29 jongens en 34 meisjes deelnemer. In het onderzoek werd de onafhankelijke variabele, programmeeronderwijs met ‘Bomberbot’, losstaand of geïntegreerd in het rekencurriculum aangeboden. Zodoende waren er twee groepen. Bij beide groepen werden pre- en posttesten afgenomen om het ruimtelijk inzicht en het algoritmisch denken te meten. Intrinsieke motivatie werd als posttest afgenomen. Het interventiemateriaal was ‘Bomberbot’. Dit materiaal is beschikbaar via Bomberbot.com. Voor de test op ruimtelijk inzicht werd de ‘Manikin Test’ gebruikt (Englund, Reeves, Shingledecker, Thorne, Wilson & Hegge, 1987). Algoritmisch denken werd gemeten met de test ‘Roosterdiagrammen’ (Fanchamps, 2016) en de intrinsieke motivatie werd gemeten met de ‘Intrinsic Motivation Inventory/ IMI’ (Ryan & Deci, 2000). In het onderzoek stonden vier deelhypothesen centraal. De data hiervan werd niet significant bevonden. Er waren tegenstrijdige resultaten. Zo behaalde de controlegroep een, niet significante, grotere verbetering van ruimtelijk inzicht dan de experimentele groep. Op algoritmisch denken behaalde de experimentele groep meer groei, maar deze was niet significant. Op het gebied van leermotivatie scoorde de controlegroep, niet significant, hoger en er was geen sprake van interactie-effecten tussen algoritmisch denken en ruimtelijk inzicht. Het doel van het onderzoek was te onderzoeken of geïntegreerd programmeeronderwijs ruimtelijk inzicht, algoritmisch denken en leermotivatie van leerlingen meer bevorderd dan los aangeboden programmeeronderwijs. Middels dit onderzoek kan hierover geen uitspraak gedaan worden. Hiervoor is vervolgonderzoek nodig over een langer tijdsbestek, waarbij het materiaal ‘Bomberbot’ aangepast wordt aan de behoeften van het onderzoek, waar docentenprofessionalisering plaatsvindt en waarin bewuster aandacht is voor de ondersteuningsvormen die de leerkrachten gebruiken.
Description: Van Dongen, K. (2018). Verbetert in het Vak Geïntegreerd Programmeeronderwijs Algoritmisch Denken, Ruimtelijk Inzicht en Leermotivatie van Leerlingen? Juni, 18, 2018, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9924
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWKvanDongen-18062018.pdf2.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.