Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9925
Title: Help, Ik Krijg Feedback; Wat Nu?! Een Ontwerpgericht Onderzoek naar het Verbeteren van Feedbackverwerking binnen het Hoger Beroepsonderwijs.
Authors: Raaijmakers, Suzanne
Keywords: feedbackverwerking
hoger beroepsonderwijs
feedbackacceptatie
feedbackbegrip
Issue Date: 18-Jun-2018
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond Een leven lang leren vraagt opgeleide professionals die goed zelfstandig feedback kunnen verwerken. Feedback is een krachtig instrument tijdens het leren en voor performanceverbetering. Feedbackverwerking leidt niet altijd tot betere resultaten. Voor een goede feedbackverwerking moet de feedbackontvanger begrijpelijke en acceptabele feedback ontvangen. Uit onderzoek bestaat inzicht in kenmerken van feedback die bijdragen aan een goede feedbackverwerking. Minder is bekend hoe zelfstandige feedbackverwerking bij studenten aan hbo-masteropleidingen verbeterd kan worden. Doel Binnen dit ontwerpgericht onderzoek is nagegaan of de ontworpen interventie ‘Reflectie-opdracht’ leidt tot betere feedbackverwerking bij de experimentgroep in vergelijking met de controlegroep. Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp Na de literatuurverkenning is dit door de cETO akkoord bevonden onderzoek in twee fasen uitgevoerd bij eerstejaars (n = 31) en tweedejaars studenten (n = 24) van een hbo-masterlerarenopleiding. In fase 1 werden de studenten bevraagd op conceptueel-theoretische factoren en doelgroepgebonden contextuele factoren ten aanzien van feedbackverwerking, feedbackbegrip en feedbackacceptatie. Bovendien werden tien random gekozen producten met schriftelijke docentfeedback uit beide leerjaren op hun feedbackkwaliteit beoordeeld. De data-analyse van de antwoorden op de vragenlijst en de bevindingen bij de analyse van de kwaliteit van de schriftelijke docentfeedback, bepaalden de inhoud van de met twee opleidingsdocenten ontworpen interventie ‘Reflectie-opdracht’. De interventie werd in fase 2 uitgezet bij de experimentgroepen en werd onthouden aan de controlegroepen. Na de interventie werd dezelfde vragenlijst gebruikt voor de nameting. Via een Mixed Anova werden de experimentgroepen en controlegroepen vergeleken op feedbackverwerking, feedbackbegrip en feedbackacceptatie. De verwachting conform het theoretisch kader was dat de interventie ‘Reflectie-opdracht’ in beide leerjaren tot verbeterde feedbackverwerking zou leiden en dat eerstejaarsstudenten meer profijt van deze interventie zouden hebben dan tweedejaarsstudenten. Meetinstrumenten De drie meetinstrumenten betroffen een deels zelf ontworpen vragenlijst ‘Feedbackverwerking’, een zelf ontworpen analyse-instrument voor de kwaliteit van schriftelijke docentfeedback ‘Docentfeedbackkwaliteit’ en een zelf ontworpen analyse-instrument ‘Feedbackreflectie’. Resultaten Voor beide leerjaren werden in tegenstelling tot de verwachtingen geen significante verschillen gevonden op feedbackverwerking tussen de experimentgroepen en controlegroepen. Mogelijke verklaringen kunnen zijn: de korte duur van de interventie die gericht was op het (leren) reflecteren op feedback, en het geringere dan beoogde aantal respondenten. De analyse van de verzamelde kwalitatieve gegevens via het instrument ‘Feedbackverwerking’ toonde dat studenten voor hun feedbackverwerking belang hechten aan: het frequenter kunnen afstemmen met de docent(en), meer consistentie tussen begeleidende en de beoordelende docent voor zowel de inhoud van de feedback alsook hun wijze van feedback geven (bijvoorbeeld qua snelheid en niveau). Conclusie Op de vraag hoe feedbackverwerking verbeterd kan worden bij hbo-masterstudenten, kan geen sluitend antwoord worden gegeven. Uit -voornamelijk- de kwalitatieve data blijkt dat het regelmatig gevoerde gesprek tussen onder meer docenten en studenten en tussen docenten onderling over de verschillende doelgerichte functies van feedback en hun rol hierbij, richtinggevend kan zijn voor een zo adequaat mogelijke feedbackverwerking. Dit gesprek zal tevens vanuit theoretische inzichten (feedback-literatuur) blijvend gevoed moeten worden.
Description: Raaijmakers, S. (2018). Help, Ik Krijg Feedback; Wat Nu?! Een Ontwerpgericht Onderzoek naar het Verbeteren van Feedbackverwerking binnen het Hoger Beroepsonderwijs. Juni, 18, 2018, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9925
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWSRaaijmakers-18062018.pdf2.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.