Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9926
Title: Het gebruik van een documentaire om het gevoel van beroepstrots van leraren en waardering voor leraren te bevorderen.
Authors: Stuifbergen, Maarten
Keywords: beroepstrots
waardering
status en imago
leraren
documentaire
Issue Date: 31-May-2018
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De aanleiding van dit onderzoek ligt besloten in een praktisch probleem dat betrekking heeft op het beroepsbeeld van de leraar in Nederland. Het beroep van de leraar is tegen het einde van 2017 en het begin van 2018 veelvuldig in het nieuws. Leraren staken voor een beter salaris en een lagere werkdruk. Onder deze twee symptomen schuilt een aantal andere problemen. De professionele identiteit van de leraar is verstoord, de beroepstrots en waardering ontbreken bij leraren en de status en het imago van het beroep van leraar basisonderwijs is met 27 plaatsen gezakt in de beroepsprestigeladder. De problematiek is niet direct zichtbaar en heeft verwantschap met emoties en ervaringen van mensen, daarom is gekozen voor de ongebruikelijke interventie van een documentaire. De doelstelling van dit onderzoek was meer inzicht verkrijgen in welke elementen een positief effect hebben op de beroepstrots en het gevoel van waardering van leraren, zodat beleidsmakers, schoolleiders en leraren zelf gerichter en effectiever kunnen sturen op het ervaren van beroepstrots en het gevoel van waardering. De doelstelling van dit onderzoek was tevens om leraren op een positieve manier in aanraking te laten komen met de kracht van de beroepsgroep door het bekijken van de documentaire ‘Iedereen is leraar’, waarbij de kracht van de leraar centraal staat. 91 respondenten uit het primair en secundair onderwijs hebben deelgenomen aan onderhavig onderzoek. Het onderzoek is ontworpen als een kwantitatief pre-experiment, waarbij een voor- en nameting is uitgevoerd bij dezelfde groep om het causale effect van de interventie te meten op de nameting ten opzichte van de eerder afgenomen voormeting. De respondenten hebben de voormeting in de vorm van een vragenlijst ingevuld, daarna hebben ze de documentaire bekeken en achteraf direct de vragenlijst nog een keer ingevuld als nameting. Een maand na het bekijken van de documentaire is een gerandomiseerde steekproef van 20 personen benaderd om deel te nemen aan een semigestructureerd interview als kwalitatief meetinstrument. De vragenlijst die is gebruikt bij het kwantitatieve deel van het onderzoek is ontworpen voor dit onderzoek. De items in de vragenlijst zijn geformuleerd op basis van de bestudeerde literatuur. De 14 vragen in de vragenlijst meten samen de variabele beroepstrots bij leraren. De vragenlijst die is gebruikt bij het kwalitatieve deel van het onderzoek is voor dit onderzoek ontworpen. Uit de resultaten van het kwantitatieve deel van het onderzoek blijkt geen significant effect op de beroepstrots van leraren. Uit het kwalitatieve deel van het onderzoek blijkt dat de documentaire een positief effect heeft gehad op de beroepstrots, status en imago of waardering voor de leraar van de onderzochte leraren en schoolleiders.
Description: Stuifbergen, M. (2018). Het gebruik van een documentaire om het gevoel van beroepstrots van leraren en waardering voor leraren te bevorderen. Mei, 31, 2018, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9926
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMStuifbergen-31052018.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.