Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9927
Title: Het Effect van Digitale Leermiddelen op de Interesse voor Wiskunde bij Leerlingen van het Tweede Jaar Secundair Onderwijs.
Authors: De Cock, Inge
Keywords: digitale leermiddelen
interesse voor wiskunde
heterogeniteit van leerlingen
eerste graad secundair onderwijs,
aandacht
lesmethode
voldoening
Issue Date: 15-May-2018
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De leerlingen uit de eerste graad A-stroom (Vlaanderen, België) vormen een heterogene groep op het vlak van leervermogen voor wiskunde. Toch moeten zij allen dezelfde eindtermen halen (Vlaams ministerie van onderwijs en vorming, 2017). Omwille van de grote niveauverschillen tussen leerlingen is er nood aan gedifferentieerde instructie. In de praktijk gebeurt dit echter zelden op een geschikte manier (Bulckaert, 2015). Hierdoor kan de interesse voor wiskunde dalen, zowel bij sterke als bij zwakke leerlingen, waardoor de eindtermen wiskunde op het einde van de eerste graad moeilijker te behalen zijn. Door het inzetten van digitale leermiddelen kunnen leerlingen op eigen leerniveau en op eigen tempo aan de slag, wat de interesse voor wiskunde ten goede kan komen. In dit onderzoek wordt nagegaan welk effect digitale leermiddelen hebben op de interesse voor wiskunde bij leerlingen van het tweede middelbaar secundair onderwijs. De hypothese van dit onderzoek is dat het inzetten van digitale leermiddelen tot meer interesse voor wiskunde leidt. Aan het onderzoek werken drie leerkrachten wiskunde van een middenschool uit Beveren (Oost-Vlaanderen, België) mee. De leerkrachten verlenen hun medewerking vrijwillig na voorstelling van het onderzoek in de school. De vijf klasgroepen waaraan zij wiskunde geven, worden geselecteerd als participanten voor dit onderzoek. Vier klasgroepen vormen de experimentele groep. Eén klasgroep is de controlegroep. De verdeling in experimentele groepen en controlegroep gebeurt volgens de keuze van de leerkrachten. Eén leerkracht wil liever niet met digitale leermiddelen werken. Bijgevolg wordt de bijhorende klasgroep ingedeeld als controlegroep. In totaal nemen 120 leerlingen deel. De leerlingen worden schriftelijk en mondeling geïnformeerd over het doel van het onderzoek. Zowel de leerlingen als hun ouders verlenen schriftelijke toestemming tot deelname aan het onderzoek. Om de relatie tussen digitale leermiddelen en de interesse voor wiskunde te onderzoeken, wordt een digitaal lesprogramma uitgewerkt waarin gebruik gemaakt wordt van instructiefilmpjes en het online leerplatform van de school (Smartschool). Dit voor het onderdeel ‘evenredigheden’ uit het curriculum van de leerlingen. De experimentele groep bestudeert dit onderwerp volledig zelfstandig volgens de digitale weg. De controlegroep volgt traditionele lessen over dit onderwerp. Bij de start van de lessenreeks wordt met behulp van een online vragenlijst een voormeting gedaan om de interesse voor wiskunde bij de leerlingen te meten. Deze vragenlijst maakt gebruik van de gevalideerde schalen uit de SIS-vragenlijst van Mitchell (1992). Na het afwerken van het lesprogramma vindt een nameting van de interesse plaats. De bijhorende vragenlijst maakt gebruik van de gevalideerde schalen uit de SIS-vragenlijst van Mitchell (1992) en de IMMS-vragenlijst van Keller (2006). De resultaten van de metingen worden met elkaar vergeleken door middel van vijf opeenvolgende multiple regressieanalyses in SPSS. Er wordt vastgesteld dat er interesse voor wiskunde aanwezig is in zowel de experimentele als controlegroep. Uit de bijhorende regressieanalyses kunnen echter geen significante voorspellers afgeleid worden. Verder kan gesteld worden dat beide groepen betrokken zijn bij het leerproces. Al is de experimentele groep iets meer betrokken dan de controlegroep. Dit kan komen door de hoge graad van zelfstandigheid die van de leerlingen verwacht wordt in de digitale vorm van het lesprogramma. Deze veronderstelling wordt bevestigd door de regressieanalyse waarbij de betrokkenheid de afhankelijke variabele is (F = 3.83, p = 0.01, R = 0.35, R² = 0.12). De lesmethode blijkt hier een significante voorspeller te zijn. Tot slot zijn er in de analyses waarbij aandacht en voldoening afhankelijke variabelen zijn, duidelijke verschillen te vinden tussen de experimentele groep en de controlegroep (F = 7.96, p = 0.00, R = 0.47, R² = 0.23, respectievelijk F = 8.65, p = 0.00, R = 0.49, R² = 0.24). De experimentele groep is veel aandachtiger tijdens het lesprogramma en haalt meer voldoening uit het afwerken van het lesprogramma. Ook dit kan verklaard worden door de mate van zelfstandigheid en activiteit die de leerlingen vertonen in de experimentele groep.
Description: De Cock, I. (2018). Het Effect van Digitale Leermiddelen op de Interesse voor Wiskunde bij Leerlingen van het Tweede Jaar Secundair Onderwijs. Mei, 15, 2018, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9927
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWIDeCock-15052018.pdf469.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.