Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9928
Title: Welke rol speelt leiderschap op kleine scholen bij het creëren van een optimaal leerklimaat voor professionalisering van leerkrachten?
Authors: Kievit-Leter, Thirza
Keywords: leiderschap
leerklimaat
professionalisering
Issue Date: 15-May-2018
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Professionalisering van leerkrachten bestaat uit iedere activiteit die de kwaliteit van leraren versterkt of verbetert (Lubberman & Pijpers, 2013). Daar de kwaliteit van het onderwijs nauw samenhangt met de kwaliteit van de leraar, dient het professionaliseren zich te richten op het handelen van de leraar in de les (School aan zet, 2013). Om leren van leerkrachten te laten plaatsvinden zou de omgeving waarbinnen een team nieuwe kennis en vaardigheden opdoet ondersteunend moeten zijn (Hetland, Skogstad, Hetland, & Mikkelsen, 2011). Het is de uitdaging voor schoolleiders van zowel grote als kleine scholen om dit ondersteunende leerklimaat te organiseren. De centrale vraag die bij dit onderzoek wordt gesteld is “Hoe zorgen schoolleiders en leerkrachten op kleine scholen voor een optimaal leerklimaat voor professionalisering?”. Het onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een multiple casestudy, is uitgevoerd binnen een stichting van scholen in het zuiden van Zuid-Holland. De kleinste scholen, met een leerlingaantal onder de 150, zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek. Zes schoolleiders zijn geïnterviewd met een semigestructureerd interview gebaseerd op de leiderschapskenmerken volgens Bartram, Foster, Lindley, Brown en Nixon (1993) en de leerklimaatkenmerken volgens Bowen, Rose, R, & Ware (2006). Tevens zijn zes leerkrachten geselecteerd op basis van convenience sampling en geïnterviewd. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat er bij het leiderschap op de onderzochte kleine scholen sprake is van de stijlbenadering vanuit het klassieke leiderschap. Leerkrachten geven aan dat er op de kleine scholen een familiecultuur heerst waar men betrokken is en vriendelijk en informeel met elkaar omgaat. Uit dit onderzoek is verder gebleken dat er verschillende spanningsvelden bestaan op de kleine scholen. Ten eerste kan geconstateerd worden dat er een spanningsveld bestaat tussen controle en autonomie, ten tweede tussen professionaliseren en familiecultuur, ten derde tussen professionaliseren en werkdruk en ten vierde bestaat er een spanningsveld tussen professionaliseren en financiën van de school. Ook blijkt uit dit onderzoek dat de leerkrachten behoefte hebben aan meer ondersteunend leiderschap, waarbij de schoolleider zorgt voor een ondersteunende en zorgzame werkomgeving. Leerkrachten hebben ook aangegeven meer ruimte te willen hebben om mee te denken over onderwijs en onderwijsvernieuwing en meer te willen meebeslissen. Als antwoord op de centrale vraag zou gesteld kunnen worden dat de schoolleiders een optimaal leerklimaat voor professionaliseren proberen te creëren door leerkrachten verschillende mogelijkheden tot ontwikkeling te bieden en de problemen op het gebied van financiën en werkdruk zoveel mogelijk zelf op te lossen. Om de spanningsvelden op de kleine scholen te verkleinen zou er nu mogelijk meer aan de communicatie kunnen worden gewerkt en op een lerende en ondersteunende manier leiding kunnen worden gegeven, met meer ruimte voor autonomie, verantwoordelijkheid en waardering voor bijdragen van leerkrachten. Dit helpt om een ondersteunend leerklimaat te organiseren, gezamenlijke doelen te bereiken, een gezonde professionele ontwikkeling door te maken en positieve, respectvolle en harmonieuze relaties te bevorderen.
Description: Kievit-Leter, T. (2018). Welke rol speelt leiderschap op kleine scholen bij het creëren van een optimaal leerklimaat voor professionalisering van leerkrachten? Mei, 15, 2018, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9928
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWTKievit-Leter-15052018.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.